Карпенко В.Є. Вступ до філософії мови : навч.-метод. посібн. для студ. філософських і філологічних спец. усіх форм навчання закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.Є. Карпенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 48 с.