Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя : методологічні, змістові та методичні засади [Текст] : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. А. А. Сбруєвої. – Суми : МакДен, 2011. – 431 с.