Гулей, О. В. Декоративно-прикладне мистецтво : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. В. Гулей ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 151 с.