Герман В.В. Культура української мови : Практикум: Навч.-метод. посібник для студ. філол. фак. вищ. навч. закл. / В. В. Герман, Н. В. Громова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 108 с.