Герман В. Культура української мови : навч. посібн. для студ. філологічних (гуманітарних) факультетів вищ. навч. закл. / В. Герман, Н. Громова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 369 с.