Фізкультурна освіта у родині : метод. рекомендації / упорядн. А.Ю. Старченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 84 с.