Дудченко М.М. Питання теорії та практики перекладу – Essentials of Theory and Practice of Translation : навч. посібник для студ.-філологів вищ. навч. закладів / М. М. Дудченко. – 2-ге вид., доп. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 148с.