Бурла О.М. Легка атлетика. Запитання для програмованого навчання : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. фіз. культ. / О.М. Бурла. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 128 с.