Бугаєнко В. В. Хімія йонних розплавів: лабораторні та практичні роботи для студентів спеціальності 8.04010101 Хімія* / В. В. Бугаєнко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 78 с.