Боряк Н. О. Le systeme educatif francais. Pour en savoir plus : Метод. реком. до вивч. практич. курсу франц. мови та країнознавства Франції: Для студ. ІІІ курсу фак. інозем. мов спец. “Франц. та англ. мови” / Н. О. Боряк. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 96 с.