Бондаренко О.О. Організаційно-педагогічні засади діяльності університетських осередків культури : досвід Польщі : навч.-метод. посібн. [для керівників підрозділів з позанавч. роботи та органів студент. самовряд.] / О.О. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 92 с.