Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу (Суми, 7 жовтня 2016 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка ; Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник: Корнус А.О.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 27 с.