Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць (за матеріалами VІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, 20-23 травня 2015 року, м. Суми) / ред. кол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус. – Т. 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 188 с.