Актуальні питання філології та методології : збірн. наук. праць магістрантів. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 184 с.