Зміцнення здоров’я різних верств населення (статті)

 1. Бережна, Т.  Створення здорового середовища навчального закладу як шлях збереження і зміцнення здоров’я учнів [Текст] / Т. Бережна // Рідна школа. – 2012. – № 1/2. – С. 48–55.
 2. Бєсєдіна, А. А.  Понятійно-категоріальний апарат у дослідженнях з проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей [Текст] / А. А. Бєсєдіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університетім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4/5 (14/15). – С. 39–47.
 3. Довга, Т. Я.  Сучасні технології у сфері збереження і зміцнення здоров’я школярів [Текст] / Т. Я. Довга // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : Міжнародна науково-практична конференція, XVI Каришинські читання : збірник наукових праць / [за заг. ред. М. В. Гриньової]. – Полтава : [Астрая], 2009. – С. 282–283.
 4. Доценко, О.  Проблеми організації фізичного виховання в вищих навчальних закладах як фактора зміцнення здоров’я й підвищення рухових можливостей студентів за станом здоров’я віднесених до спеціальних медичних груп [Текст] / О. Доценко, В. Астахов, Ю. Попович // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. – № 2. – С. 78–83.
 5. Дубенчук, А.  Система роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів [Текст] / А. Дубенчук // Фізичне виховання в школі. – 2005. – № 3. – С. 33–36.
 6. Жуков, В. Л.  Пошук шляхів зміцнення стану здоров’я молоді в сучасних умовах [Текст] / В. Л. Жуков // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 349–354.
 7. Захарова, О. Л.  Створення освітнього здорового середовища як шлях збереження і зміцнення здоров’я молодших школярів [Текст] / О. Л. Захарова // Освіта і здоров’я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (27–28 березня 2014 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Ін-т проблем виховання НАПН України та ін. ; [редакційна рада: І. О. Калиниченко, О. О. Єжова, О. І. Іванова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 100–116.
 8. Іванова, К.  Використання загальнорозвиваючих вправ для зміцнення здоров’я дошкільників [Текст] / К. Іванова // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 25–26 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 248–250.
 9. Колишкін, О. В.  Використання інноваційних технологій в системі фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку [Текст] / О. В. Колишкін // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16–7 листопада 2016 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 194–197.
 10. Коломієць, Л. І.  Аспекти підготовки вчителя до збереження й зміцнення психічного, фізичного і соціального здоров’я дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [Текст] / Л. І. Коломієць // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 216–226.
 11. Кондратюк, С. М.  Значення теоретико-практичної спадщини А. Макаренка для зміцнення здоров’я молодших школярів [Текст] / С. М. Кондратюк // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка, Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 107–109.
 12. Корносенко, О. К.  Медико-біологічні фактори збереження та зміцнення здоров’я дівчат юнацького віку засобами оздоровчої аеробіки [Текст] / О. К. Корносенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 50–59.
 13. Коротун, Н. М.  Прийоми збереження та зміцнення здоров’я дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами під час навчально-виховного процесу [Текст] / Н. М. Коротун // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2019. – № 5. – С. 29–30.
 14. Куценко, В.  Здоров’я – феномен глобального значення: виміри та шляхи зміцнення [Текст] / В. Куценко // Науковий світ. – 2010. – № 4. – С. 9–10.
 15. Лохвицька, Л. В.  Реалізація завдань з охорони, збереження і зміцнення здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі: вимоги сьогодення [Текст] / Л. В. Лохвицька // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 10. – С. 11–14.
 16. Лях, В. В.  Використання козацьких вигуків як чинник зміцнення здоров’я у процесі творчої самореалізації особистості [Текст] / В. В. Лях, М. В. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (19). – С. 159–167.
 17. Медвєдь, Т. М.  Питання збереження та зміцнення здоров’я під час організації дозвілля школярів (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Текст] / Т. М. Медвєдь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (3). – С. 234–240.
 18. Мешко, Г. М.  Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення свого професійного здоров’я [Текст] / Г. М. Мешко // Методології та технології практичної психології в системі вищої освіти : друга Міжнародна науково-практична конференція : тези доповідей / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управління, Кафедра практичної психології та психотерапії ; [редкол.: В. Б. Євтух, Н. І. Пов’якель, І. С. Булах та ін.]. – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2009. – С. 116–118.
 19. Москаленко, Н.  Інноваційні технології фізичного виховання, спрямовані на зміцнення здоров’я студенток 17–18 років [Текст] / Н. Москаленко, Т. Сичова, З. Анастасьєва // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2012. – № 2. – С. 10–13.
 20. Омельченко, С.  Здоров’язбережувальна технологія як система заходів з охорони та зміцнення здоров’я [Текст] / С. Омельченко, Л. Каліберда // Рідна школа. – 2012. – № 7. – С. 35–38.
 21. Осіпова, І. Л.  Особливості самоусвідомлення фізичного виховання як провідного фактору зміцнення здоров’я студентами в сучасних умовах [Текст] / І. Л. Осіпова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р.  / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 200–201.
 22. Павлушенко, Ф. С.  Використання засобів фізичного виховання для зміцнення здоров’я школярів [Текст] : застосування різноманітних вправ для профілактики найпоширеніших захворювань дітей / Ф. С. Павлушенко // Основи здоров’я. – 2019. – № 8. – С. 12–16.
 23. Павлущенко, Ф. С.  Використання засобів фізичного виховання для зміцнення здоров’я школярів [Текст] : наскрізна лінія “Здоров’я та безпека” / Ф. С. Павлущенко // Основи здоров’я. – 2019. – № 7. – С. 23–27.
 24. Сичова, Т.  Зміцнення здоров’я студенток засобами танцювальної аеробіки [Текст] / Т. Сичова, О. Корягіна // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – № 2. – С. 176–179.
 25. Скиба, А. О.  Використання здоров’язбережувальних технологій для зміцнення фізичного здоров’я студентів напряму підготовки “Швейне виробництво” [Текст] / А. О. Скиба // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 3 (37). – С. 194–201.
 26. Створення умов у сільській школі для збереження і зміцнення здоров’я дитини [Текст] / Г. М. Шишка [та ін.] // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 3. – С. 15–26.
 27. Тарасова, Т. В.  Зміцнення здоров’я неповнолітніх в учнівських трудових об’єднаннях [Текст] : [ретроспектива діяльності; події кінця ХХ – початку ХХІ ст.] / Т. В. Тарасова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (3). – С. 246–256.
 28. Черкашин, Г.  Вирішення проблем збереження та зміцнення здоров’я школярів [Текст] / Г. Черкашин // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 4. – С. 44–46.