Життєдіяльність людини та її аспекти

 • Абульханова-Славская, К. А.  Стратегия жизни [Текст] / К. А. Абульханова-Славская. – Москва : Мысль, 1991. – [301] с.
 • Артюхіна, Н. В.  Дослідження життєдіяльності особистості в культурно-історичному просторі [Текст] : (на прикладі творчості І. В. Гете) : автореф. дис. … канд. психолог. наук / Н. В. Артюхіна. – Одеса, 2004. – 20 с.
 • Биохимические основы жизнедеятельности человека [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Ю. Б. Филиппович [и др.]. – Москва : ВЛАДОС, 2005. – 407 с.
 • Піскунова, Л. Е.  Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. – Київ : Вид. центр “Академія”, 2012. – 222 с. – (Серія “Альма-матер”).
 • Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості [Текст] : монографія / НАПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Н. В. Чепелєвої. – Київ : [Імекс-ЛТД], 2013. – 275 с.
 • Четверик-Бурчак, А. Г.  Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості [Текст] : автореф. дис. … канд. психолог. наук : спец. 19.00.01 “Загальна психологія, історія психології” / А. Г. Четверик-Бурчак ; МОН України, Державний заклад «Південноукраїнський національний університет ім. К. Д. Ушинського». – Одеса, 2015. – 18 с.

***

 • Васильченко, В.  Традиції національної обрядовості в контексті самоорганізації та забезпечення життєдіяльності соціуму [Текст] / В. Васильченко // Молода нація : альманах / [редкол.: П. Вознюк, Т. Єрмашов, Р. Семків та ін.]. – [Київ] : Смолоскип, 2015. – № 53. – С. 140–152.
 • Гримак, Л. П.  Системы формирования жизненных резервов человека [Текст] / Л. П. Гримак, О. С. Кордобовский // Человек. – 2009. – № 1. – С. 143–150.
 • Гринчук, Р.  Формування життєвих компетентностей особистості та підготовка її до успіху [Текст] / Р. Гринчук // Педагогічна думка. – 2010. – № 2. – С. 35–47.
 • Дяченко, Ю. Л.  До проблеми валеологічного аспекту життєдіяльності сучасних підлітків [Текст] / Ю. Л. Дяченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 131–137.
 • Егоров, В. Н.  Комплексный подход при изучении психофизического статуса и отдельных компонентов жизнедеятельности студентов [Текст] / В. Н. Егоров, Ю. Л. Веневцева // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 11. – С. 24–26.
 • Заболотний, І. П.  Дихання у процесі життєдіяльності і співу [Текст] / І. П. Заболотний // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, О. В. Лобова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Вип. 7. – С. 56–61.
 • Колесник, Л. Л.  Особисті домагання як фактор формування життєвих цілей [Текст] / Л. Л. Колесник // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 3. – С. 68–71.
 • Кравченко, А. І.  Вплив фізичного тренування на життєдіяльність і здоров’я людини [Текст] / А. І. Кравченко, Н. М. Скачедуб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29-30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 33–36.
 • Махотіна, Д. В.  Роль пам’яті та її вдосконалення в процесі життєдіяльності людини [Текст] / Д. В. Махотіна // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 66–69.
 • Носенко, Е. Л.  “Позитивна психологія” й перспективи досліджень оптимального функціонування людини як суб’єкта життєдіяльності [Текст] / Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С. 56–66.
 • Помиткін, Е.  Духовне подвижництво як вершинний соціально-психологічний феномен життєвого шляху особистості [Текст] / Е. Помиткін // Соціальна психологія. – 2010. – № 2 (40). – С. 59–66.
 • Регіональний аналіз потенційних небезпек і ризиків у життєдіяльності людини в Україні [Текст] / Л. Г. Руденко А. І. Бочковська, С. О. Западнюк та ін. // Український географічний журнал. – 2015. – № 2. – С. 50–58.
 • Терещенко, Ю.  Віра як світоглядний креатив життєдіяльності людини [Текст] / Ю. Терещенко // Філософія освіти. – 2006. – № 3 (5). – С. 216–227.
 • Терещенко, Ю.  Віра: духовно-життєдіяльна сила людини [Текст] / Ю. Терещенко // Світ виховання. – 2007. – № 6. – С. 9–11.
 • Ткаченко, О.  “Справожиттєва особистість” [Текст] : [міркування про особистість та її самовизначення, що проявляється у філософсько-психологічному, богословсько-психологічному та культурно-психологічному аспектах] / О. Ткаченко // Соціальна психологія. – 2008. – № 5 (31). – С. 47–60.