Заїкання: характеристика проявів, методи подолання

Белякова, Л. И.  Логопедия : Заикание [Текст] : учебник для студентів вузов / Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова. – Москва : Академия, 2003. – 207 с. – (Высшее профессиональное образование).

Логопедия: заикание [Текст] : хрестоматия : для студентов дефектологических факультетов высших педагогических учебных заведений / составители: Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова. – Москва : Академия, 2003. – 304 с.

***

Беседіна, Н. І.  Актуальні методи розвитку дрібної моторики рук у дітей із неврозоподібною формою заїкання [Текст] / Н. І. Беседіна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 261–264.

Бондар, Л. В.  Якщо дитина заїкається [Текст] : логопедичне заняття з дітьми, які заїкаються (III період) : 4 клас / Л. В. Бондар, Л. А. Косташенко // Логопед. – 2015. – № 4. – С. 17–22.

Бондарь, К. П.  Історія вивчення заїкання [Текст] / К. П. Бондарь, В. М. Андросова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 11–13.

Булах, Т. В.  Сучасний комплексний підхід до подолання заїкання у дітей дошкільного віку [Текст] / Т. В. Булах // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 268–273.

Бурыгина, Т. Е.  Коррекция заикания у детей школьного возраста в условиях логопедического кабинета общеобразовательной школы [Текст] / Т. Е. Бурыгина // Логопед. – 2013. – № 8. – С. 75–91.

Гончарова, Н. Н.  Охоронительный режим дошкольников с заиканием [Текст] / Н. Н. Гончарова // Логопед. – 2013. – № 9. – С. 94–101.

Грек, К. І.  Індивідуальний підхід до корекційно-логопедичної роботи з дитиною, яка заїкається [Текст] / К. І. Грек // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів IV Міжнародної заочної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 5. – С. 160–165.

Гур’янова, Т. А.  Формування правильного мовлення у дітей дошкільного віку із заїканням [Текст] / Т. А. Гур’янова // Логопед. – 2020. – № 2. – С. 2–6.

Денега, З. Д.  Характеристика проявів заїкання в дітей [Текст] / З. Д. Денега // Логопед. – 2015. – № 6. – С. 2–3.

Дьякова, Е. А.  Особенности осуществления логопедического массажа при разных клинических формах заикания [Текст] / Е. А. Дьякова // Школьный логопед. – 2013. – № 4. – С. 4–8.

Железняк, Д. П.  Мовленнєве дихання та його особливості при заїканні [Текст] / Д. П. Железняк, В. М. Андросова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 79–81.

Захаренкова, В. В.  Формирование речи заикающегося ребёнка на материале игровых упражнений, развивающих грамматический строй речи [Текст] / В. В. Захаренкова // Логопед в детском саду. – 2011. – № 4. – С. 48–53.

Кирбитова, Л. Г.  Поддержка личности заикающегося дошкольника [Текст] / Л. Г. Кирбитова // Логопед. – 2013. – № 3. – С. 92–95.

Кобозєв, М. М.  Заїкання та методика його подолання у дітей, молоді та дорослих [Текст] / М. М. Кобозєв // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 189–190.

Коваленко, А.  Елементи Су-Джок терапії у лікуванні та профілактиці заїкання [Текст] / А. Коваленко // Дефектолог. – 2016. – № 7, липень. – С. 24–28.

Коломієць, Н. В.  Розвиток мовлення у дошкільників із заїканням як методична проблема [Текст] / Н. В. Коломієць // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 306–308.

Кравченко, А.  Корекційно-розвивальна методика подолання заїкання у дітей дошкільного віку [Текст] / А. Кравченко, А. Харченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 388–394.

Кравченко, А. І.  Готовність до самоуправління психофізіологічним станом у підлітків із заїканням [Текст] / А. І. Кравченко, О. Я. Кривцова, В. В. Костюк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А.І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 262–265.

Кравченко, А. І.  З історії питання клініко-фізіологічної характеристики заїкання [Текст] / А. І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 9 (43). – С. 255–264.

Кравченко, А. І.  Корекція заїкання у дітей за допомогою дихальної гімнастики [Текст] / А. І. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I міського науково-практичного семінару м. Суми / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 50–56.

Кравченко, А. І.  Практичне використання засобів фізичної реабілітації при заїканні [Текст] / А. І. Кравченко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ імені А. С. Макаренка ; ред кол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2000. – С. 368–374.

Кравченко, І. В.  Актуальні проблеми застосування комплексного підходу щодо подолання заїкання у дітей [Текст] / І. В. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I міського науково-практичного семінару м. Суми / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 63–70.

Кривцова, О. Я.  Адаптація можливості підлітків із заїканням [Текст] / О. Я. Кривцова, А. І. Кравченко, Д. Ю. Дорофеєва // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 274–277.

Кривцова, О. Я.  Особливості усного мовлення підлітків із заїканням [Текст] / О. Я. Кривцова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 6 (24). – С. 443–449.

Кривцова, О. Я.  Проблеми корекції вад мовлення підлітків із заїканням [Текст] / О. Я. Кривцова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 160–161.

Кришневська, О. Г.  Заняття з елементами гри для батьків, які мають дітей, хворих на заїкання [Текст] / О. Г. Кришневська // Логопед. – 2017. – № 7. – С. 13–20.

Маевская, Н. В.  Проектирование компьютерных инструментов обучения студентов-логoпедов работе с заикающимся ребенком [Текст] / Н. В. Маевская // Дефектология. – 2012. – № 6. – С. 75–80.

Макаускене, В.  Групповая программа коррекции речи у заикающихся школьников [Текст] / В. Макаускене, Ю. Орзекаускене // Дефектология. – 2005. – № 2. – С. 70–74.

Малюгина, И. А.  Формирование плавной речи у заикающихся на первых этапах коррекции [Текст] / И. А. Малюгина // Логопед. – 2013. – № 4. – С. 75–79.

Мережко, Л. В.  Організація режиму обмеження мовлення в логопедичній групі для дітей із заїканням [Текст] / Л. В. Мережко // Логопед. – 2013. – № 10. – С. 21–25.

Мішина, Н. Ф.  Пречудово в світі жити і по-справжньому дружити [Текст] : інтегроване заняття в старшій групі для дітей із заїканням (період обмеженого мовлення) / Н. Ф. Мішина, Л. Г. Соколова // Логопед. – 2015. – № 7. – С. 21–23.

Мішина, Н. Ф.  Хто бажання має, той усе здолає [Текст] : подолання заїкуватості дітьми старшого дошкільного віку / Н. Ф. Мішина // Логопед. – 2015. – № 8. – С. 31–33.

Московченко, М. О.  Подолання заїкання у дітей дошкільного віку за допомогою логоритміки [Текст] / М. О. Московченко, К. О. Зелінська-Любченко // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 95–97.

Негрійко, Т. І.  Сучасні моделі та технології корекції заїкання [Текст] / Т. І. Негрійко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 331–333.

Некоторые особенности функциональной организации мозга при заикании и современные возможности их коррекции [Текст] / Г. В. Анисимов [и др.] // Школьный логопед. – 2011. – № 2. – С. 27–29.

Образок, В. Л.  Індивідуальні корекційні заняття з дітьми, які заїкаються [Текст] / В. Л. Образок // Логопед. – 2020. – № 7. – С. 23–27.

Першина, І. С.  Застосування музикотерапії на логопедичних заняттях з дітьми із заїканням [Текст] / І. С. Першина, В. А. Литвиненко // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 102–105.

Пірятинець, Ю. О.  Застосування психотерапії у комплексному підході до подолання заїкання [Текст] / Ю. О. Пірятинець, В. М. Андросова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 110–112.

Пірятинець, Ю. О.  Історичний аспект у вивченні заїкання [Текст] / Ю. О. Пірятинець, В. М. Андросова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28-29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной., В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 337–339.

Сапронов, Н. Д.  Предупреждение заикания у детей [Текст] / Н. Д. Сапронов // Логопед. – 2013. – № 10. – С. 84–89.

Стрілець, А. В.  Підготовка дітей із неврозоподібною формою заїкання до навчання в школі [Текст] / А. В. Стрілець // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 350–352.

Тимченко, С. О.  Логоритміка в корекційній роботі з дітьми з заїканням [Текст] / С. О. Тимченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 356–358.

Ткач, О. С.  Сучасні погляди на проблему заїкання в умовах Нової української школи [Текст] / О. С. Ткач // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 20–24.

Ткаченко, Т. П.  Застосування комплексного підходу до подолання заїкання на сучасному етапі становлення логопедії [Текст] / Т. П. Ткаченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 285–289.

Ткаченко, Т. П.  Застосування комплексного підходу до подолання заїкання на сучасному етапі становлення логопедії [Текст] / Т. П. Ткаченко // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 93–92.

Филатова, Ю. О.  Особенности неречевого ритма у детей в норме и при заикании [Текст] / Ю. О. Филатова // Дефектология. – 2012. – № 1. – С. 32–40.

Харченко, Г. О.  Використання музично-дидактичних ігор у роботі з дітьми старшого дошкільного віку із невротичною формою заїкання [Текст] / Г. О. Харченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 358–360.

Щолокова, Н. В.  Соціальна готовність до навчання в школі дітей дошкільного віку із заїканням як комплексна проблема [Текст] / Н. В. Щолокова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 295–299.

Яковенко, І. О.  Формування навичок мовного спілкування у дітей дошкільного віку з заїканням [Текст] / І. О. Яковенко, Т. Л. Подзолкова // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки], 2019. – Ч. 2. – С. 16–19.