Застосування математичних векторів

Варпаховский, Ф. Л.  Алгебра. Группы, кольца, поля. Векторные и эвклидовы пространства. Линейные отображения [Текст] : учебное пособие для студентов заочников І курсов физико-математических факультетов педагогических институтов / Ф. Л. Варпаховский ; МГЗПИ. – Москва : МЗГПИ, 1978. – 142 с.

Гриньов, Б. В.  Векторна алгебра [Текст] : підручник для вищих навчальних закладів / Б. В. Гриньов, І. К. Кириченко ; за ред. О. М. Литвина. – Харьков : Гімназія, 2008. – 163 с.

Лиман, Ф. М.  Основи векторного та тензорного аналізу [Текст] : навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів / Ф. М. Лиман. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 83 с.

Нечаев, В. А.  Задачник-практикум по алгебре группы. Кольца поля. Векторные и эвклидовы пространства. Линейные отображения [Текст] : учебное пособие / В. А. Нечаев. – Москва : Просвещение, 1983. – 120 с.

Шрагин, И. В.  Пространства векторных последовательностей и оператор суперпозиции в этих пространствах [Текст] : избранные темы / И. В. Шрагин. – Одесса : Астропринт, 2008. – 68 с.

***

Білоус, І.  Вектори на площині [Текст] : урок-панорама : геометрія : 9-й клас / І. Білоус // Математика. – 2017. – № 20, жовтень. – С. 14–16.

Грищенко, О.  Вектори на площині [Текст] : геометрія : 9-й клас : завершальні уроки з теми / О. Грищенко, Ж. Грищенко // Математика. – 2017. – № 23, грудень. – С. 31–36.

Демків, І.  Додавання та віднімання векторів [Текст] : урок геометрії в 9-му класі / І. Демків // Математика. – 2017. – № 11, червень. – С. 15–17.

Жварницька, А. В.  Застосування векторного методу до розв’язання задач з алгебри та планіметрії [Текст] / А. В. Жварницька // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ*плюс – 2014” : матеріали Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2014. – Ч. 2. – С. 51–53.

Мариновська, О.  Методика векторного аналізу модернізації професійного потенціалу як системного показника готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності [Текст] / О. Мариновська // Освіта і управління. – 2006. – № 3/4. – С. 152–160.

Мартиненко, О. В.  Про співпадання класу нескінченно диференційованих векторів самоспряженого оператора Якобі з простором… [Текст] / О. В. Мартиненко, Є. А. Колесник // Матеріали наукової конференції: за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 87.

Марченко, Л.  Степені з цілим показником [Текст] : алгебра і початки аналізу : 10 клас / Л. Марченко // Математика. – 2017. – № 11, червень. – С. 18–22.

Розуменко, А. О.  Організація діяльності студентів при вивченні теми “Вектори на площині та в просторі” в умовах модульно-рейтингової форми навчання [Текст] / А. О. Розуменко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 469–475.

Савкіна, Т. С.  Вектори – потужний інструмент математики в фізиці [Текст] / Т. С. Савкіна, В. І. Войцеховська // Теоретико-методичні засади вивчення питань сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали III Всеукраїнської науково-методичної конференції, 28 листопада 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Кафедра фізики та методики навчання фізики ; [упоряд. О. М. Завражна]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2018]. – С. 45–48.

Савкіна, Т. С.  Додавання векторів під час вивчення фізики [Текст] : [компетентнісний підхід] / Т. С. Савкіна, В. І. Войцеховська // Фізика в школах України. – 2018. – № 19/20. – С. 3–7.

Салієнко, І. В.  Скалярний добуток векторів [Текст] : розв’язування вправ : 9 клас / І. В. Салієнко // Математика в школах України. – 2019. – № 28/30. – С. 60–63.

Троян, Л. Ф.  До питання реалізації міжпредметних зв’язків під час вивчення модуля “Елементи векторної алгебри в просторі” [Текст] / Л. Ф. Троян // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 303–312.

Хом’юк, І. В.  Використання нетрадиційних форм навчання під час проведення занять з курсу вищої математики [Текст] / І. В. Хом’юк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 374–384.

Чашечникова, Л.  Елементи векторної алгебри в шкільному курсі математики [Текст] / Л. Чашечникова, С. Петренко, О. Чашечникова // Математика в школі. – 1999. – № 1. – С. 41–42.

Чашечникова, Л. Г.  Спецкурс “Елементи векторної алгебри” [Текст] / Л. Г. Чашечникова, С. В. Петренко, О. С. Чашечникова // Математика в школі. – 2000. – № 3. – С. 40–45.

Чкана, Я. О.  Про пасивні та адаптивні інформаційні поперечники одного класу вектор-функцій [Текст] / Я. О. Чкана // Матеріали наукової конференції: за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державний педагогічний університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 86–87.

Шумигай, С.  Історія зародження векторного числення [Текст] / С. Шумигай // Математика в сучасній школі. – 2012. – № 9. – С. 43–48.

Якименко, О.  Вектори [Текст] : урок розв’язування задач із геометрії : 9-й клас / О. Якименко // Математика. – 2015. – № 20, жовтень. – С. 9–16.