Застосування коректурних таблиць у роботі логопеда

Дида, В. В. Впровадження в освітній процес елементів методики Н. В. Гавриш [Електронний ресурс] / В. В. Дида / В. В. Дида ; Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 48 «Червона квіточка». – Хмельницький, 2018. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/vprovadzenna-v-osvitnij-proces-elementiv-metodiki-nvgavris-459793.html

Інноваційні технології в дошкільній освіті : збірник абстрактів Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2018 р. / [за заг, ред. Л. О. Калмикової, Н. В. Гавриш]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018. – 268 с. – Режим доступу: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7105/1/Project_activity_%20as_%20a_%20method_%20of_%20developing_%20curiosity_%20in_%20older_%20preschoolers_.pdf

Кравченко, І. В.  Ігри у логопедичній роботі [Текст] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта» (логопедія) вищих навчальних закладів / І. В. Кравченко, А. І. Кравченко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – 260 с.

***

Барзул, О. В.  Робота із закритою картиною (захованим предметом) [Текст] : як методичний прийом для розвитку діалогічного мовлення дітей із ЗНМ / О. В. Барзул // Логопед. – 2016. – № 3. – С. 15–19.

Гавриш, Н.  Заняття з розвитку мовлення: сучасний підхід [Текст] / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2022. – № 10. – С. 3–8.

Гавриш, Н. В. Інтеграція ігрової та навчально-пізнавальної діяльності в освітньому процесі дошкільного закладу [Електронний ресурс] / Н. В. Гавриш // Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 15 грудня 2020 р.) / Національна Академія педагогічних наук України ; Інститут проблем виховання. – Івано-Франківськ : «НАІР», 2020. – С. 41–46. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/725352/1/%D0%97%D0%B1i%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84._I%D0%9F%D0%92_2020.pdf#page=41

Гавриш, Н. В. Методика використання ігрового поля для ознайомлення дітей раннього віку з художнім словом [Текст] / Н. В. Гавриш // Мистецтво та освіта. – 2021. – № 3. – С. 36–41. – Режим доступу: https://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/178

Гавриш, Н. В. Оптимізація освітньо-виховного процесу в групах раннього віку на основі застосування ретроінноваційних дидактичних засобів [Електронний ресурс] / Н. В. Гавриш // Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 25 листопада 2021 р.) / Національна Академія педагогічних наук України ; Інститут проблем виховання. – Івано-Франківськ : «НАЇР», 2021. – С. 59–66. – Режим доступу:  https://lib.iitta.gov.ua/729784/1/%D0%97%D0%B1i%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%9Ci%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84._(25.11.20121).pdf#page=60

Гриненко, О. М. Використання інноваційних технологій в корекційному навчанні дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) [Електронний ресурс] / О. М. Гриненко, А. А. Прокопенко ; рец.: І. В. Татьянчикова // Від науки – до практики : науково-методичний альманах / ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Факультет спеціальної освіти, Кафедра спеціальної педагогіки та інклюзії ; [за заг. ред. проф. І. В. Татьянчикової]. – Слов’янськ : Видавництво Б. І. Маторіна, 2018. – Вип. 2. – С. 36–42. – Режим доступу: https://ddpu.edu.ua/images/stories/news/2018/09_sep/03/09/vip2.pdf#page=37

Коваль, Н. М.  Ігри в логопедичній роботі з дітьми з порушеннями мовлення [Текст] / Н. М. Коваль // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Видавництво  СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 257–263.

Ковальська. О. Використання коректурних таблиць у роботі з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення [Електронний ресурс] / О. Ковальська // Інноваційні технології в дошкільній освіті – 2021. – С. 128–132. – Режим доступу: https://preschool-conference.com/index.php/conference/article/view/26/26

Коротка, О.  Застосування коректурних таблиць у корекційно-розвивальній роботі [Текст] / О. Коротка // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 08-09 листопада 2018 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 348–352.

Моргун, І. С.  Застосування мнемотехніки у логопедичних іграх-посібниках. Дидактична гра-посібник для корекційної роботи з дошкільниками «Будинок звуків» [Текст] / І. С. Моргун // Логофест–2019 : матеріали логопедичного фестивалю, (30 січня 2019 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут  фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва. В. С. Бугрій, С. О. Коваленко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 41–44.

Тесля, Н. Д.  Використання карток Глена Домана у роботі з дітьми із ЗНМ [Текст] / Н. Д. Тесля // Логопед. – 2015. – № 11. – С. 25–27.

Усольцева, А. В.  Дидактичні ігри як засіб формування граматичних категорій у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення [Текст] / А. В. Усольцева, Л. Л. Стахова // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут  фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 135–138.