Засоби вираження, функції мовного комп’ютерного сленгу та жаргону

1.         Волошин, В. Г.  Комп’ютерна лінгвістика [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Г. Волошин. – Суми : Університетська книга, 2004. – 381 с.

*** 

2.         Калюжна, І. С.  Особливості функціонування американського студентського сленгу [Текст] / І. С. Калюжна // Філологічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 228–232.

3.         Кириченко, О. А.  Новації у мові комп’ютерних користувачів [Текст] / О. А. Кириченко // Філологічні трактати : науковий журнал / [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 51–55.

4.         Кобяков, О. М.  Інтерлінгвальні вектори молодіжного сленгу на матеріалі англомовного та україномовного дискурсів [Текст] / О. М. Кобяков, С. В. Єрмоленко, А. І. Єрмоленко // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 79–82.

5.         Переломов, А. Ю.  Інтернет як канал зв’язку переклад-опосередкованої комунікації в мультилінгвальних та мультикультурних контекстах [Текст] / А. Ю. Переломов // Філологічні трактати : науковий журнал / [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 183–187.

6.         Симонов, Ю.  Комп’ютерний сленг чи новітня мова? [Текст] / Ю. Симонов // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 3. – С. 20–21.

7.         Совенко, А. М.  Реалізація позитивної оцінки в англійському та американському сленгу [Текст] / А. М. Совенко, В. О. Дорда // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 100–107.

8.         Терлецька, І. М.  Особливості американського медичного сленгу [Текст] / І. М. Терлецька, Н. О. Васько // Нові технології навчання : науково- методичний збірник / МОН України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти ; [редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін.]. – [Київ] : [Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України], 2008. – Вип. 54. – С. 54–56.

9.         Хафьян, У.  Компьютерная лексика: ее место в современной лексической системе русского языка и в учебном процессе [Текст] / У. Хафьян // Вестник Московского университета. Серия 9, Филология. – 2005. – № 6, ноябрь – декабрь. – С. 61–70.

10.      Юнаковская, А.  Речь компьютерщиков как объект исследования [Текст] : рекомендации к научной работе школьников / А. Юнаковская // Русская словесность. – 2008. – № 5. – С. 53–57.

11.      Юнаковская, А. А.  Компьютерный жаргон: словообразовательный аспект [Текст] / А. А. Юнаковская // Русская словесность. – 2009. – № 2. – С. 70–75.