Захворювання кардіораспіраторної системи. Реабілітація

Прилади та обладнання у діагностиці серцево-судинних захворювань [Текст] : методичні рекомендації для студентів спеціальності “Фізична реабілітація” педагогічних університетів / уклад. О. В. Бріжатий. – Суми : СумДПУ, 2002. – 52 с.

Абрамова, С. Ф.  Фізична реабілітація в кардіології [Текст] : навчальний посібник (курс лекцій) / С. Ф. Абрамова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 137 с. : іл.

Амосов, Н. М.  Физическая активность и сердце [Текст] / Н. М. Амосов, Я. А. Бендет. – Киев : Здоровье, 1975. – 255 с.

Заболевания сердца и реабилитация [Текст] : учеб. изд. : пер. с англ. / под общ. ред.: М. Л. Поллока, Д. Х. Шмидта. – Киев : Олимп. лит., 2000. – 407 с.

Фізична реабілітація в кардіології [Текст] : навчальний посібник : курс лекцій / С. Ф. Абрамова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 137 с.

***

Босенко, А. І.  Фізична працездатність та динаміка частоти серцевих скорочень студенток із різним рівнем рухової активності при тестуванні навантаженням за замкнутим циклом [Текст] / А. І. Босенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 193–201.

Вербенко, М. М.  Функціональний стан серцево-судинної системи першокласників під час письма [Текст] / М. М. Вербенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 175.

Вітріщак, В. Я.  Квітково-повітряні ванни, як захід профілактики загострень серцево-судинних захворювань [Текст] / В. Я. Вітріщак, С. В. Вітріщак // Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 36–39.

Воропаєв, Д. С.  Динаміка показників пізнавальної діяльності та показників варіабельності серцевого ритму у осіб 14-16 років [Текст] / Д. С. Воропаєв, Р. В. Замятіна // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25-26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [ред. рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 83–89.

Воропаєв, Д. С.  Провідні показники варіабельності ритму серця підлітків як складові вегетативного компоненту психофізіологічного стану [Текст] / Д. С. Воропаєв, О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 3–10.

Ганущак, З. М.  Серцевий цикл. Робота серця [Текст] : 7 клас / З. М. Ганущак // Біологія. – 2016. – № 19/20/21. – С. 60–63.

Гулька, О. В.  Спектральні показники варіабельності ритму серця у студентів з різним ступенем навчального навантаження [Текст] / О. В. Гулька // Фізіологічний журнал. – 2015. – Т. 61, № 4. – С. 98–104.

Гуштурова, И. В.  Оценка регуляции сердечного ритма и центральной гемодинамики у легкоатлетов-средневиков в соревновательном периоде [Текст] / И. В. Гуштурова, К. Г. Гаврилов // Освіта і здоров’я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (27–28 березня 2014 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т проблем виховання НАПН України та ін. ; [редакційна рада: І. О. Калиниченко, О. О. Єжова, О. І. Іванова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 63–70.

Давиденко, О.  Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи студентів спеціальної медичної групи [Текст] / О. Давиденко, В. Семененко, В. Білецька // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – №2. – С. 133–136.

Динамика функциональных показателей сердечно-сосудистой системы у пациентов с вертеброгенной патологией при изменении положения тела [Текст] / Н. В. Лизогуб [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – № 1. – С. 25–30.

Желтухина, Е. Л.  Клинические аспекты психосоматических реакций, состояний, заболеваний. Сердечно-сосудистая система [Текст] / Е. Л. Желтухина // Школа здоровья. – 2005. – № 4. – С. 51–56.

Заікіна, Г.  Комплексна оцінка психофізіологічного стану підлітків як характеристика інформаційного неврозу [Текст] / Г. Заікіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 3 (77). – С. 99–110.

Иванова, О. Н.  Адаптационные реакции сердечно-сосудистой системы учащихся лицея в процессе обучения [Текст] / О. Н. Иванова, Л. М. Басанец // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали Всеукр. наук. конф. / Міністерство освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. Г. Григоренко, В. А. Косяк, А. М. Лапутін та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2000. – С. 159–167.

Іваненко, Л. М.  Діяльність серця дітей 8–10 років при фізичних навантаженнях і умовах загазованого атмосферного повітря [Текст] / Л. М. Іваненко // Біологічні науки : збірник наукових праць / Мін-во освіти України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Дегтярьова (відп. ред.), Ю. А. Злобін, М. І. Стеблянко та ін.]. – Суми : СумДПУ, 1999. – С. 98–101.

Калениченко, А. В.  Особенности регуляции сердечно-сосудистой системы у студентов-спортсменов разной специализации при физической нагрузке [Текст] / А. В. Калениченко, А. В. Зганяйко, Е. А. Побыванец // Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 81–83.

Карпенко, Ю. М.  Нордична ходьба як засіб покращання функціональних показників кардіореспіраторної системи осіб похилого віку [Текст] / Ю. М. Карпенко, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 121–124.

Кельнер, С. С.  Профілактика серцево-судинних захворювань [Текст] : урок-панорама / С. С. Кельнер // Біологія. – 2015. – № 16/18. – С. 64–70.

Коваленко, О. Є.  Характеристика стану вегетативної регуляції за результатів аналізу варіабельності серцевого ритму у хворих з порушення кровообігу у вертебрально-базилярній системі при дегенеративних змінах шийного відділу хребта [Текст] / О. Є. Коваленко // Український медичний часопис. – 2006. – № 3. – С. 133–137.

Коваленко, С. О.  Вплив регламентованого дихання у діапазоні низьких частот серцевого ритму на коливання ударного об’єму крові та тривалості інтервалу R-R [Текст] / С. О. Коваленко, О. I. Андрощук // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 16–17 листопада 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державний заклад “Луганський національний ун-т ім. Т. Шевченка” та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, І. О. Калиниченко та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 32–35.

Кожевникова, Е. В.  Структура вариабельности сердечного ритма при массаже у студентов физического вуза [Текст] / Е. В. Кожевникова // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 11. – С. 47–48.

Кузьменко, М. В.  Роль корекції процесів енергоутворення у профілактиці функціональних порушень стану серця за фізичних навантажень [Текст] / М. В. Кузьменко, Л. М. Гуніна // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 16–17 листопада 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державний заклад “Луганський національний ун-т ім. Т. Шевченка” та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, І. О. Калиниченко та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 134–136.

Латіна, Г. О.  Оцінка функціонального стану кардіореспіраторної системи у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем адаптаційно-резервних можливостей організму [Текст] / Г. О. Латіна, I. С. Ніхаєнко, І. В. Прокопенко // Освіта і здоров’я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (27–28 березня 2014 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т проблем виховання НАПН України та ін. ; [редакційна рада: І. О. Калиниченко, О. О. Єжова, О. І. Іванова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 151–160.

Латіна, Г. О.  Оцінювання ефективності гімнастики як засобу фізичної реабілітації при захворюваннях кардіореспіраторної системи у педагогів на диспансерному етапі [Текст] / Г. О. Латіна, Є. М. Дейнека // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відповід. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 276–283.

Латіна, Г. О.  Стан вегетативної регуляції серцевого ритму при емоційному вигоранні у педагогів [Текст] / Г. О. Латіна // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А.С.Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 300–301.

Латіна, Г. О.  Статистичні та спектральні характеристики серцевого ритму студентів-спортсменів з різним рівнем фізичної працездатності [Текст] / Г. О. Латіна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 53–57.

Лікування хворих з гіпертрофією лівого шлуночка [Текст] / І. Т. Руснак [та ін.] // Молодий вчений. – 2016. – № 8 (35), ч. 2. – С. 207–209.

Михалюк, Є.  Доцільність електрокардіографічного обстеження студентів у процесі профілактичного медичного огляду [Текст] / Є. Михалюк, С. Малахова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2015. – № 3. – С. 271–274.

Молчко, О. Ю.  Кардіореабілітація – виклик часу [Текст] / О. Ю. Молчко // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження : колективна монографія / МОН України, Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків : [Рожко С. Г.], 2017. – С. 263–270.

Особенности адаптации сердечно-сосудистой системы у спортсменов в свете синергетики [Текст] / В. Скрипник [и др.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – № 3. – С. 126–130.

Особливості функціонального стану серцево-судинної системи спортсменів-інвалідів [Текст] / С. Афанасьєв [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 1. – С. 241–245.

Павленко, І. О.  Особливості проведення занять із фізичного виховання у спеціальних медичних групах для студентів, які мають захворювання серцево-судинної системи [Текст] / І. О. Павленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 268–269.

Пархотик, И.  Физическая реабилитация больных с приобретенными пороками сердца [Текст] / И. Пархотик, А. Муханад // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – № 1. – С. 103–106.

Пасічник, В.  Показники діяльності кардіореспіраторної системи дітей дошкільного віку [Текст] / В. Пасічник, М. Пітин // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 2 (28). – С. 22–34.

Патологічні зміни серця за умов моделювання судомного синдрому різної етіології [Текст] / Н. А. Колесова [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2016. – Т. 62, № 4. – С. 23–30.

Приймак, С.  Функціональний стан кардіореспіраторної системи студентів, що спеціалізуються в боксі, при виконанні різноспрямованих фізичних навантажень [Текст] / С. Приймак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 7 (71). – С. 103–116.

Ревзон, А.  Реабилитация сердца по Бутейко [Текст] / А. Ревзон // Физкультура и спорт. – 2010. – № 8. – С. 12–14.

Ситник, О. А.  Характеристика стану серцево-судинної системи учнів молодшого шкільного віку [Текст] / О. А. Ситник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – С. 111–119.

Скиба, О. О.  Індивідуально-типологічні особливості адаптації серцево-судинної системи спортсменів до змагальних навантажень [Текст] / О. О. Скиба // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 190–191.

Чеховська, М.  Ефективність застосування програми фізичної реабілітації для дітей шкільного віку з хронічною серцевою недостатністю І–ІІ А стадій [Текст] / М. Чеховська // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 2 (28). – С. 60–68.

Чеховська, М.  Програма фізичної реабілітації для дітей шкільного віку з хронічною серцевою недостатністю [Текст] / М. Чеховська // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 1 (27). – С. 76–86.

Чеховська, М.  Серцева недостатність у дітей як актуальна проблема фізичної реабілітації [Текст] / М. Чеховська // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2015. – № 4 (22). – С. 49–55.

Шаріпов, Р. Р.  Зміни кардіогемодинаміки при фокальній ішемії головного мозку [Текст] / Р. Р. Шаріпов, Н. О. Дорофеєва, В. Ф. Сагач // Фізіологічний журнал. – 2018. – Т. 64, № 1. – С. 11–15.

Шкриль, В. М.  Роль іонів кальцію у спряженні збудження і скорочення у кардіоміоцитах [Текст] / В. М. Шкриль // Фізіологічний журнал. – 2019. – Т. 65, № 1. – С. 86–96.

Язловицька, Л. С.  Оцінка адаптивних можливостей серцево-судинної системи організму дітей з церебральним паралічем [Текст] / Л. С. Язловицька, Ю. В. Козуб, Л. Г. Паламар // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Павла Дмитровича Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача, (6–8 жовтня 2010 р., Київ) : тези доповідей / КНУ ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, В. С. Мартинюк та ін.]. – [Київ] : Видавничо-поліграфічний центр “Київський ун-т”, 2010. – С. 245.

Ященко, А. Г.  Гендерні відмінності фізичного розвитку та функціонального стану серцево-судинної системи у дітей 12 років [Текст] / А. Г. Ященко, О. М. Вдовиченко // Фізіологічний журнал. – 2009. – Т. 55, № 6. – С. 81–85.