Загальна психологія, основи психології: навчальні онлайн-підручники

Буняк, Н. А. Загальна психологія [Електронний ресурс] : лекції / Н. А. Буняк. – Тернопіль : Видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – Київ : Кондор, 2013. – 576 с. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25568

Варій, М. Й. Загальна психологія [Електронний ресурс] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / М. Й. Варій – [3-тє вид.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 1007 с. – Режим доступу: http://document.kdu.edu.ua/info_zab/053_425.pdf

Васянович, Г. П. Основи психології : [Електронний ресурс] навчальний посібник / Г. П. Васянович. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 114 с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/9961/1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%282%29.pdf

Вольнова, Л. М. Загальна психологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 95 с. – Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12331/Volnova_zagalna%20psyhol.samost.robota.PDF?sequence=1

Зaгaльнa nсuхoлoгiя [Електронний ресурс] : підручник / зa зaг. ред. С. Д. Максименка. – 2-ге вид. перероб. i дoп. – Biнниця : Hoвa Книга, 2004. – 104 с. – Режим доступу: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Maksimenko_2004_704.pdf

Загальна психологія. Теоретико-методологічні основи науки [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. В. Ловка, Л. Л. Борисенко, Л. А. Колесніченко та ін. ; за заг. ред. О. В. Ловкої. – Київ : КНЕУ, 2019. – 390 с. – Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/38130/lovka_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Курова, А. В. Загальна психологія [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА» – Вступ до спеціальності) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Одеська юридична академія», кафедра соціології та психології ; А. В. Курова, М. А. Крюкова – Одеса : Фенікс, 2019. – 53 с. – Режим доступу:  https://hdl.handle.net/11300/14363

Москалець, В. П. Загальна психологія [Електронний ресурс] : підручник. / В. П. Москалець. – Київ : Ліра–К, 2020. – 564 с. – Режим доступу: https://lira-k.com.ua/preview/12628.pd

Павелків, Р. В. Загальна психологія [Електронний ресурс] : підручник / Р. В. Павелків. – Київ : Кондор, 2009. – 576 с. – Режим доступу: http://library.mdu.edu.ua/Documents/Kondor/Akt_31/zagal_psihol.pdf

Психологія: в схемах, таблицях, коментарях [Електронний ресурс] : кредитно-модульний курс для студентів юридичних спеціальностей / Донецький національний університет, Кафедра психології ; О. В. Крюкова, В. О. Лефтеров, М. Ю. Рогозіна. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – 198 с. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14470/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%20%D0%9E.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%85.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Робочий зошит з психології [Електронний ресурс] : методичний посібник / Міністерство освіти та науки України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Кафедра психології, логопедії та інклюзивної освіти ; [уклад.: Л. Бутузова, С. Дмитрієва, С. Максимець]. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2023. – 136 с. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/36953/1/%D0%A0%D0%97%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%202023.pdfф