Єзуїти: освітянські та життєві підходи

Басенко, Р. О.  Ренесансний досвід освіти і виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI–XVII століть [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Р. О. Басенко ; МОН України, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2018. – 20 с.

Лакутюр, Ж.  Єзуїти [Текст]. Т. 1 : Завойовники / Ж. Лакутюр. – Львів : Свічадо, 2011. – 551 с. : іл.

Лакутюр, Ж.  Єзуїти [Текст]. Т. 2 : Повернення / Ж. Лакутюр ; пер. з фр. І. Дух. – Львів : Свічадо, 2014. – 569 с.

Шевченко, Т.  Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверті XVI – середини XVII ст. [Текст] / Т. Шевченко ; Т-во Ісуса. – Львів : Свічадо, 2005. – 337с. – (Studia rationis 1).

***

Басенко, Р. О.  Орденські диспути та академічна чесність ранньомодерних професорів вищих студій ордену єзуїтів у контексті євроінтеграційних перспектив вищої освіти України [Текст] : [молодіжна політика католицького ордену єзуїтів (Товариства Ісуса); єзуїтська педагогічна система; академічна чесність викладачів] / Р. О. Басенко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 106–109.

Басенко, Р. О.  Педагогічні пріоритети епохи європейського відродження і формування викладацьких кадрів вищих студій орденом єзуїтів у XVI–XVII століттях [Текст] / Р. О. Басенко // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 3. – С. 29–33.

Конотопцев, С. В.  Розвиток початкової і середньої освіти на українських землях у XVIII ст. [Текст] / С. В. Конотопцев // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ [ім. А. С. Макаренка], 2018. – № 1 (6). – С. 48–52.

Конотопцев, С. В.  Роль єзуїтських колегіумів у розбудові середньої освіти на Правобережжі у XVIII ст. [Текст] / С. В. Конотопцев // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали III Міжнародної наукової конференції, 23–24 листопада 2017 р., м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумська обласна рада ; Український інститут національної пам’яті та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, С. О. Авхутська, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – Ч. 2. – С. 147–150.

Луців, С. І.  Розвиток шкільного театру в єзуїтських та братських школах України (кінець XVI – друга половина XVII ст.) [Текст] / С. І. Луців // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 6 (24). – С. 86–93.

Цимбал, О. Є.  Етос Товариства Ісуса: моральнісні і фізичні якості істинного християнина [Текст] / О. Є. Цимбал // Практична філософія. – 2015. – № 1. – С. 143–150.