Європейське образотворче мистецтво доби модерну: творчість Альфонса Мухи та Анри де Тулуз-Лотрека

Амеліна, С. Б. Популярна культура: специфіка та способи взаємодії з елітарною, народною та масовою формами культури [Електронний ресурс] : [творчість Анри де Тулуз-Лотрека] / С. Б. Амеліна // Гілея : науковий вісник : Філософські науки : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ; ВГО Українська Академія Наук ; [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – Київ : Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 95 (4). – С. 220–223. – Режим доступу: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8722.pdf#page=220

Валенкевич, О. В. Використання освітнього потенціалу сучасних чеських музеїв (з досвіду роботи мистецьких музейних установ) [Електронний ресурс] : [про творчість Альфонса Мухи] / О. В. Валенкевич // Креативна педагогіка : Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся». – Житомир, 2016. – Вип.11. – С. 64–70. – Режим доступу: https://library.zu.edu.ua/doc/creat_pedagog/11/2016_11.pdf#page=64

Вандаловський, В. Художньо-технічні особливості літографської манери мішана техніка [Електронний ресурс] [творчість Анри де Тулуз-Лотрека] / В. Вандаловський // Українська академія мистецтва : дослідницькі та науково-методичні праці Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. – 2019. – Вип. 27. – С. 92–98. – Режим доступу: https://naoma-science.kiev.ua/index.php/journal/article/view/18/12

Глушко, В. С. До питання мистецтва афіші як засобу впливу [Електронний ресурс] : [творчість Анри де Тулуз-Лотрека] / В. С. Глушко // Мистецькі студії : Міжнародна студентська науково-практична конференція, м. Харків, 9–12 жовтня 2017 року. – Харків : ХДАДМ, 2017. – С. 23–27. – Режим доступу: https://www.ksada.org/doc/confer-design-forum-stud-2017.pdf#page=23

Жеребна, О. П.  Слов’янський патріотизм у творчості Альфонса Мухи [Текст] / О. П. Жеребна // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол. : О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2012. – Вип. 2. – С. 203–208.

Кравчук, Ю. М. Особливості дизайну європейського туристичного плаката у формуванні привабливого іміджу регіону (початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] : [творчість Анри де Тулуз-Лотрека] / Ю. М. Кравчук // Вісник КНУКіМ. Серія : «Мистецтвознавство». – 2019. – Вип. (40). – С. 212–218. – Режим доступу: http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/172706/173956

Кукіль, Л. Л. Вплив стилістики Альфонса Мухи на образно-пластичне вирішення сецесійних жіночих маскаронів Львова [Електронний ресурс] / Л. Л. Кукіль // The World of Science and Innovation, (February 10–12, 2021) : Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. – London, United Kingdom. – 2021. – С. 639–642. – Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/

Лимаренко, Д. Ю. Історія плаката [Електронний ресурс] : [творчість Анри де Тулуз-Лотрека] / Д. Ю. Лимаренко // Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів ХДАДМ за підсумками роботи 2016–2017 навчального року : збірник статей, 17 травня 2017 р. / Міністерство освіти і науки України, Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – ХДАДМ. – Харків, 2017. – С. 182–184. – Режим доступу: https://www.ksada.org/doc/confer-17-may-2017.pdf#page=182

Мерфі, М. Д. Філософсько-світоглядні витоки лібертинажу у візуальному мистецтві доби модерну [Електронний ресурс] = Philosophical and Ideological Origins of Libertinage in the Visual Art of the Modern Era : [творчість Анри де Тулуз-Лотрека] / М. Д. Мерфі // Художня культура. Актуальні проблеми. – 2020. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 99–103. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Filosofsko-svitogladni_vitoki_libertinazu_u_vizual.pdf

Методика вивчення художньої культури західноєвропейського культурного регіону в 11 класі. Франція [Електронний ресурс]. Ч. 1 : методичні рекомендації для вчителів художньої культури. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2005. – 46 с. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/1526/16.pdf?sequence=1

Мєднікова Г. С. Концепт «культурні практики» та його роль в трансформації сучасної культури [Електронний ресурс] : [творчість Анри де Тулуз-Лотрека] / Г. С. Мєднікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – 2017. – Вип. 37 (50). – С. 30–39. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18161/Mednikova.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Орлова, Є. Г.  Незбагненний Альфонс Муха [Текст] : [Муха Альфонс Марія – чеський художник] / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2010. – № 6. – С. 26–31.

Сакун, Р. Повсякденне життя Франції останньої третини ХІХ століття у творчості художників нових напрямків [Електронний ресурс] : [творчість Анри де Тулуз-Лотрека…] / Р. Сакун, П. П. Моціяка // Вісник студентського наукового товариства / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2012. – Вип. 8. – С. 118–121. – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/152/1/267_Visnik_studentskogo.pdf#page=118

Удріс, І. Європейський виставковий плакат 1890-х років у контексті розвитку мистецтва ар нуво [Електронний ресурс] = European Exhibition Poster of the 1890s in the Context of the Development of art Nouveau : [про творчість Альфонса Мухи] / І. Удріс, О. Цугорка, А. Гоцалюк // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. – 2021. – Том 4, № 5 (2). – С. 358–374. – Режим доступу: http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/266930/263066

Чебан, В. А. Жіночі образи в плакатному мистецтві рекламістів епохи модерну [Електронний ресурс] : [творчість Анри де Тулуз-Лотрека] / В. А. Чебан // Культура України. – 2019. – № 63. – С. 253–260. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/159409-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-348306-1-10-20190312.pdf