Європейська асоціація унiверситетів: стaновлення, розвиток та діяльність

Дацко, О. В.  Діяльність Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального освітнього простору [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. В. Дацко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [наук. керівник М. А. Бойченко]. – Суми, 2021. – 20 с.

***

Амбарчян, В. С. Оцінка ступеня автономії системи вищої освіти України за методикою Європейської асоціації університетів [Текст] / В. С. Амбарчян // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2016. – Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. – C. 54–64. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/3815/1/Konf20161007_VI_P054-064.pdf

Білокопитов, В. І.  Діяльність Європейської асоціації вищих навчальних закладів: забезпечення пріоритетів транснаціонального освітнього співробітництва [Текст] / В. І. Білокопитов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4/5 (14/15). – С. 151–159.

Білокопитов В. І. Європейська асоціація вищих навчальних закладів: бачення Європейського простору вищої освіти у 2020 році [Текст] / В. І. Білокопитов // Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, ( м. Суми, 8 грудня 2016 р.). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – Ч. 1. – С.145–148. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4603

Дацко, О.  Можливості використання досвіду Європейської асоціації університетів у практиці вітчизняних закладів вищої освіти [Текст] / О. Дацко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 6 (80). – С. 3–13.

Дацко, О.  Участь студентів у процесі забезпечення якості вищої освіти: досвід Європейської асоціації університетів [Текст] / О. Дацко // Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Київ, 11 червня 2015 р. / Національна академія педагогічних наук України ; Інститут педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 164–166.

Дацко, О. В.  Забезпечення якості вищої освіти в діяльності Європейської асоціації університетів: змістові аспекти [Текст] / О. В. Дацко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 3–14.

Дацко, О. В.  Історичні особливості розвитку Європейської асоціації університетів [Текст] / О. В. Дацко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 56–58.

Дацко, О. В.  Розвиток Європейської асоціації університетів: до історії питання [Текст] / О. В. Дацко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 93–100.

Клімова, Г. Забезпечення якості вищої освіти: європейський та вітчизняний досвід [Текст] / Г. Клімова // Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2023. – № 2 (57). – С. 149–167. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/276677-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-648439-1-10-20230608.pdf

Олефір, І. І. Стaновлення та розвиток Європейської aсоціації унiверситетів [Текст] / І. І. Олефір, Л. В. Лебедик // Збірник наукових статей магістрів / Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ), Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу, Факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 117–122. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7897/1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A4%D0%A2%D0%A2%D0%9C%2C%20%D0%A4%D0%A5%D0%A2%D0%93%D0%A0%D0%A2%D0%91%202018.pdf#page=117

Сененко, Н. Б. Особливості освітньої програми міжнародного стажування в рамках міжнародного освітньо-наукового форуму «Угода про асоціацію: від партнерства до співпраці [Текст] / Н. Б. Сененко // ХІ Менделєєвські читання : збірник наукових праць регіональної науково-практичної конференції, (Полтава, 27 лютого 2018 р.). – Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 189–192. – Режим доступу: http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4795

Соколова, І. Освітня політика Європейської асоціації університетів: стратегії забезпечення якості [Текст] / І. Соколова // Освітологія. – 2017. – № 6. – 143–149. – Режим доступу: https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/71/71

Трима, К. Асоціації університетів: створення професійних спільнот та забезпечення якості вищої освіти [Текст] / К. Трима // Молодий вчений. – 2018. – № 11 (63), – С. 283–287. – Режим доступу: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/3471/3436

Частник, О. С. Культура якості освіти (за матеріалами дослідження Європейської асоціації університетів) [Текст] / О. С. Частник // Комунікативна спрямованість вивчення мовних дисциплін у вищих навчальних закладах : Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару, 15 жовтня 2015 року / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Кафедри іноземних мов ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Кафедра українознавства та лінгводидактики. – Харків, [2015]. – С.  – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/nauka/download/zbirniki_konf/angl.2015.pdf#page=150

Чистякова, І. Змістові особливості діяльності Європейської Асоціації Університетів [Текст] / І. Чистякова // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 4. – С. 139–144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_4_23