Язичництво та відгомін його в фольклорі та літературі

Булашев, Г.  Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях [Текст] / Г. Булашев. – Київ : Довіра, 1993. – 414 с. – (Сер. «Відродження»).

Лозко, Г.  Українське язичництво [Текст] / Г. Лозко. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 96 с.

Українці: народні вірування, повір’я, демонологія [Текст] / упоряд.: А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, О. О. Боряк. – Київ : Либідь, 1991. – 640 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

***

Гончар, О.  Культура та вірування людей за первісних часів [Текст] : історія Стародавнього Світу для 6 класу / О. Гончар // Історія в школі. – 2011. – № 10. – С. 29–31.

Дохристиянські вірування на території України [Текст] / Я. Чорненький [та ін.] // Директор школи. Україна. – 2008. – № 9. – С. 3–7.

Заплатинський, В. М.  Безпека та небезпека у стародавніх віруваннях [Текст] / В. М. Заплатинський // Безпека життєдіяльності. – 2006. – № 5. – С. 41–44.

Кириленко, Н. І.  Відтворення язичницької системи осягнення світобудови в поезіях Павла Тичини [Текст] / Н. І. Кириленко, Н. А. Кобилко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний університет ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 266–274.

Кислашко, О.  Дохристиянські вірування і виховання особистості в народів Руси-України [Текст] / О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 4. – С. 31–37.

Коваленко, Ю. О.  Вірування наших предків [Текст] : (язичництво на Глухівщині) / Ю. О. Коваленко // Путивльський краєзнавчий збірник / [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2007. – Вип. 3. – С. 42–53.

Козлов, М.  Скоморохи на Русі [Текст] : [скоморохи як частина язичницького культу, поводирі ведмедів, блаженні, оповідачі; їх послідовники та музичні інструменти] / М. Козлов // Пам’ять століть. – 2010. – № 1/2. – С. 153–166.

Козлова, І. М.  Персонажі язичницького пантеону в «Слові о полку Ігоревім» та їхнє контекстуальне оточення [Текст] / І. М. Козлова // Путивльський краєзнавчий збірник / [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2008. – Вип. 4. – С. 28–40.

Личко, С. О.  Українське язичництво як особлива форма світогляду праукраїнців [Текст] / С. О. Личко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 65–66.

Мусіна, Р. З.  Відгомін язичницьких вірувань у «Слові о полку Ігоревім» [Текст] / Р. З. Мусіна // Історичні науки : Збірник наукових праць / [редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур’ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – С. 99–105.

Омельянчук, С. В.  Формы и процедура заключения языческих браков в Киевской Руси [Текст] : [обряды и традиции] / С. В. Омельянчук // История государства и права. – 2007. – № 8. – С. 14–16.

Притулик, Н.  Елементи язичницького світогляду в буковинському фольклорі [Текст] / Н. Притулик // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 5. – С. 89–92.

Смирнов, Н.  Збручский идол [Текст] : [славянская мифология] / Н. Смирнов, О. Ерёмина // История. – 2006. – № 6, 16-31 марта. – С. 42–46.

Стародавні вірування українського народу в творчості Тараса Шевченка [Текст] // Валеологія. – 2010. – № 5/6, березень. – С. 32.

Цибулькін, В.  Трансформація язичницьких культів у культурі східнослов’янських народів [Текст] / В. Цибулькін // Соціальна психологія. – 2009. – № 5(37). – С. 159–164.