Волейбол: професійна направленість в підготовці спортсменів

Вертель, О. В.  Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на формування техніко-тактичної підготовленості юних волейболістів 10-14 років [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» /Вертель Олександр Васильович ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2008. – 21 с.

Гаркуша, С. В.  Біомеханічна корекція швидкісно-силової підготовленості волейболістів високої кваліфікації у передзмагальний період [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Гаркуша Сергій Васильович. – Харків, 2005. – 24 с.

Дубенчук, А. І.  Волейбол [Текст] / А. І. Дубенчук. – [Харків] : Ранок, 2008. – 112 с. : іл. – (Спортивні ігри в школі). 

Жула, В. П.  Розвиток рухових умінь майбутніх учителів фізичної культури в процесі занять волейболом [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» / Жула Володимир Петрович ; МОН України, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2015. – 20 с.

Ковцун, В. І.  Розвиток та контроль спеціальної витривалості у юних волейболістів [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»  / Ковцун Василь Іванович. – Львів, 2001. – 19 с.

Мельник, А. Ю.  Удосконалення змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів на основі комп’ютерної системи оцінки ефективності виконання подач [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Мельник Аліна Юріївна; МОН України, Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2017. – 2  с.

Осадчий, О. В.  Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності волейболістів різних вікових груп [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Осадчий Олександр Васильович ; Харківський державна академія фізичної культури. – Харків, 2007. – 23 с.

***

Ан, О. В.  Моніторинг типів реакції системи кровообігу на стандартне фізичне навантаження волейболісток 18-20 років з різним рівнем фізичної підготовленості [Текст] / О. В. Ан // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний університет ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 185–187.

Баранець, П. А.  Застосування рухливих ігор для розвитку основних фізичних якостей волейболістів на початковому рівні навчання [Текст] / П. А. Баранець, В. І. Довбиш // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / [редкол.: С. Л. Бобир, А. Г. Боровик, В. Г. Гетта та ін.]. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2008. – Т. 1, вип. 55. – С. 277–280. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання).

Біганов, Б. В.  Особливості методики проведення занять з волейболу з юнаками 18–20 років [Текст] / Б. В. Біганов, С. В. Гвоздецька, А. Д. Красілов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 152–155.

Богуславець, Д.  Особливості техніко-тактичної підготовки студентів-волейболістів у закладах вищої освіти [Текст] / Д. Богуславець, О. Міщенко // Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 жовтня 2021 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. Ю. Кудріна, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2021. – С. 25–28.

Борисов, О.  Особливості навчання юних волейболістів основам тактики гри [Текст] / О. Борисов // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор: сучасний стан та перспективи : збірник наукових праць: Додаток. Вип. 3. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 41–47.

Босенко, А.  Особливості термінової адаптації центральної нервової системи волейболістів [Текст] / А. Босенко, Є. Долгієр // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 3 (77). – С. 27–38.

Васенко, М. О.  Удосконалення технічних дій волейболістів на основі розвитку фізичних якостей [Текст] / М. О. Васенко, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 264–268.

Винниченко, Д. В.  Особливості фізичної підготовки студентів-волейболістів старших курсів Інституту фізичної культури [Текст] / Д. В. Винниченко, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 251–254.

Винниченко, Д. В.  Розвиток швидкісно-силової підготовки волейболістів 14-16 років на етапі базової підготовки [Текст] / Д. В. Винниченко, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обласної адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 212–215.

Власенко, I. С.  Техніко-тактична підготовка спортсменок у волейболі пляжному на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / I. С. Власенко, О. В. Міщенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 107–110.

Власенко, І. О.  Інноваційні підходи до удосконалення тренувального процесу пляжних волейболісток [Текст] / І. О. Власенко // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 20–21 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 83–86.

Власенко, І. С.  Особливості фізичних якостей дівчат, які займаються пляжним волейболом, на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / І. С. Власенко, О. В. Міщенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 168–173.

Войтенко, С.  Підвищення групової ефективності волейбольної команди на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / С. Войтенко // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський державний університет фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський державний університет фізичної культури], 2015. – № 4 (22). – С. 19–25.

Грамарчук, В. Б.  Розвиток швидкісно-силових якостей в учнів старших класів під час профільного навчання волейболу [Текст] / В. Б. Грамарчук // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Інституту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 23–24.

Груздьова, І. О.  Методика психологічної підготовки волейболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / І. О. Груздьова, О. В. Міщенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 189–193.

Давиденко, В.  Технічні помилки у волейболі, їх причини й методи виправлення [Текст] / В. Давиденко // Фізичне виховання в школі. – 2010. – № 3. – С. 28–33.

Давиденко, В.  Технічні помилки у волейболі, їх причини й методи виправлення [Текст] : методичні рекомендації / В. Давиденко // Фізичне виховання в школі. – 2011. – № 1. – С. 36–40. ; № 2. – С. 28–30.

Давиденко, І.  Технічні помилки у волейболі, їх значення й методи виправлення [Текст] : методичні рекомендації / І. Давиденко // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 24–27.

Дробний, П. Д.  Порівняльний аналіз виступів жіночої студентської волейбольної збірної України з провідними студентськими збірними світу на Всесвітніх універсіадах [Текст] / П. Д. Дробний // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 60–65.

Жула, Л. В.  Використання методів біомеханічного контролю в навчально-тренувальному процесі студенток під час занять волейболом [Текст] / Л. В. Жула // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 229–235.

Забуга, А.  Удосконалення майстерності волейболістів команд вищої ліги України. [Текст] / А. Забуга, О. Міщенко // Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 жовтня 2021 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. Ю. Кудріна, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2021. – С. 48–52.

Затилкін, В.  Вивчення ефективності підвищення результативності волейболістів різної спортивної кваліфікації [Текст] / В. Затилкін // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор: сучасний стан та перспективи : збірник наукових праць: Додаток. Вип. 3. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 37–41.

Затилкін, В. В.  Вивчення особливостей психологічної підготовки волейболістів [Текст] / В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю університету та 30-річчю Інституту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 161–163.

Затилкін, В. В.  Визначення базових вправ по навчанню техніки нижніх передач м’яча у волейболі [Текст] / В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 342–346.

Затилкін, В. В.  Деякі аспекти підвищення ефективності навчально-тренувального процесу волейболістів [Текст] / В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 427–429.

Затилкін, В. В.  Деякі аспекти підвищення ефективності навчально-тренувального процесу волейболістів [Текст] / В. В. Затилкін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 262–263.

Затилкін, В. В.  Педагогічний контроль юних волейболісток на етапі спеціальної базової підготовки [Текст] / В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 165–169.

Затилкін, В. В.  Удосконалення технічних дій волейболістів на основі розвитку фізичних якостей [Текст] / В. В. Затилкін // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 200–201.

Затилкін, В. В.  Шляхи підвищення результативності волейболістів в ігрових діях [Текст] / В. В. Затилкін // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали Всеукраїнської наукової конференції / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, В. А. Косяк, А. М. Лапутін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2000. – С. 151–154.

Карпенко, Л. В.  Фізичне удосконалення студенток коледжу засобами волейболу [Текст] / Л. В. Карпенко, О. В. Міщенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 травня 2019 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 1. – С. 241–246.

Кислий, Р. В.  Напрямки вдосконалення психологічної підготовки волейболістів під час занять в групах ПСМ [Текст] / Р. В. Кислий, П. Ф. Рибалко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 301–304.

Кіпенко, І. О.  Методика розвитку силових і швидкісно-силових здібностей волейболістів [Текст] / І. О. Кіпенко, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури; [відповід. ред. М. О. Лянной; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 353–358.

Ковцун, В.  Особливості морфологічних показників і їх взаємозв’язок з рівнем фізичної і технічної підготовленості юних волейболістів 13-18 років [Текст] / В. Ковцун, А. Демчишин // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор: сучасний стан та перспективи : збірник наукових праць: Додаток. Вип. 3. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 88–95.

Крамаренко, Н. М.  Особливості психологічної підготовки волейболістів [Текст] / Н. М. Крамаренко, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури; [відповід. ред. М. О. Лянной; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 367–371.

Малойван, Я.  Удосконалення техніко-тактичної підготовки висококваліфікованих волейболісток з порушеннями опорно-рухового апарату [Текст] / Я. Малойван, О. Мітова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2012. – №1. – С. 178–182.

 Матяш, Л. В.  Необхідність застосування методів релаксації у фізичній реабілітації спортсменів-волейболістів [Текст] / Л. В. Матяш // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 164–168.

Міненко, О. С.  Спортивний відбір волейболістів 15-17 років на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / О. С. Міненко, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обласної адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 306–309.

Міщук, Д.  Особливості нейродинамічних характеристик волейболістів у сучасному класичному волейболі [Текст] / Д. Міщук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2016. – № 1. – С. 82–86.

Мовчан, В. А.  Удосконалення фізичної підготовки студентів-волейболістів груп ПСМ [Текст] / В. А. Мовчан, О. В. Міщенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Інституту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 190–191.

Моделювання процесу навчання студентів верхній прямій подачі у волейболі [Текст] / С. Черненко [та ін.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2017. – № 2. – С. 55–61.

Олефір, Г.  Дослідження стану формування рухових навичок з волейболу в учнів шкіл спортивного профілю [Текст] / Г. Олефір // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2013. – №2. – С. 227–231.

Олійник, І.  Особливості рольової структури кваліфікованих волейболісток в командах та її вплив на формування психологічного клімату в команді [Текст] / І. Олійник // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2020. – № 1. – С. 84–90.

Олійник, І.  Оцінка параметрів групової ефективності в волейбольних командах високої кваліфікації [Текст] / І. Олійник, Е. Дорошенко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2020. – № 1. – С. 91–99.

Офіційні волейбольні правила ФІВБ (2014) [Текст]. Розділи 4-5 // Фізичне виховання в школах України. – 2018. – № 6. – Вкладка.

Офіційні волейбольні правила ФІВБ (2014) [Текст]. Розділи 6-7 // Фізичне виховання в школах України. – 2018. – № 7. – Вкладка.

Петренко, О. І.  Удосконалення техніки нападаючого удару у волейболістів-розрядників [Текст] / О. І. Петренко, О. В. Міщенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 255–259.

Підвищення фізичної підготовленості волейболістів 12-13 років [Текст] / Я. Малойван [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2016. – № 3. – С. 124–127.

Почерніла, Л. В.  Особливості розвитку фізичних якостей в групах початкової підготовки з пляжного волейболу [Текст] / Л. В. Почерніла, Т. О. Лоза // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 452–456.

Почерніла, Л. В.  Особливості розвитку фізичних якостей у групах початкової підготовки з пляжного волейболу [Текст] / Л. В. Почерніла // Збірник наукових праць : у 2-х ч. / [уклад. : Чередник І. М.]. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2 : Природничі та гуманітарні науки (за результатами конкурсу студентських наукових робіт 2006 р.). – С. 179–182.

Савченко, В.  Комплексне вдосконалення фізичної та тактичної підготовленості висококваліфікованих волейболісток з порушеннями опорно-рухового апарату [Текст] / В. Савченко, Н. Долбишева, Я. Малойван // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2017. – № 2. – С. 135–142.

Самодай, В. І.  Волейбол пляжний [Текст] / В. І. Самодай // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – С. 289.

Самодай, В. І.  Історія виникнення і розвитку пляжного волейболу [Текст] / В. І. Самодай // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 181–182.

Самодай, В. І.  Особливості ігрової спортивної діяльності у пляжному волейболі [Текст] / В. І. Самодай // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 173–174.

Синіговець, І. В.  Критерії оцінки фізичної підготовки юних волейболістів на етапі початкової базової підготовки [Текст] / І. В. Синіговець // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник науковиї праць / [редкол.: С. С .Єрмаков (гол. ред.) та ін.]. – Харків : Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2004. – № 10. – С. 19–24.

Соловей, О.  Аналіз ефективності результатів змагальної діяльності у пляжному волейболі [Текст] / О. Соловей, В. Гунченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2018. – № 3. – С. 126–130.

Соловей, О.  Провідні фізичні якості як фактор впливу на результат змагальної діяльності у пляжному волейболі [Текст] / О. Соловей, В. Гунченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2019. – № 4. – С. 85–94.

Умаров, В. С.  Метрическая система координат в волейболе [Текст] / В. С. Умаров, Е. Д. Киршина // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 4. – С. 78–82.

Чекан, А. А.  Удосконалення гнучкості у юних волейболістів [Текст] / А. А. Чекан, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 300–304.

Шльонська, О.  Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі вдосконалення швидкісно-силових здібностей спортсменок [Текст] / О. Шльонська, Ф. Мунтадр, Х. Кадхам // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 21–29.

Щепотіна, Н.  Контроль техніко-тактичних дій у структурі змагальної діяльності висококваліфікованих догравальників у жіночому волейболі [Текст] / Н. Щепотіна, Т. Вознюк, В. Поліщук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2019. – № 4. – С. 103–110.

Яригіна, В. І.  Спортивно-ігровий метод навчання волейболу [Текст] / В. І. Яригіна // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 8. – С. 25–33.