Вільне виховання: ідеї, теорії та сучасність

 • Воспитание к свободе. Педагогика Рудольфа Штейнера. Из опыта международного движения вальдорфских школ [Текст] / текст Франса Карлгрена ; редактор по иллюстрациям А. Клингборг. – Москва : Изд-во Московского Центра вальдорфской педагогики, 1993. – 269 с. : ил.
 • Ільченко, А. М.  Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.03 / А. М. Ільченко ; Інститут спеціальної підготовки АПН України. – Київ, 2007. – 20 с.
 • Растригіна, А. М.  Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця ХІХ – першої половини ХХ століття [Текст] : автореф. дис.. … д-ра пед. наук / А. М. Растригіна. – Київ, 2004. – 41 с.

***

 • Вербицький, В.  Технологізація навчально-виховного процесу в позашкільному освітньому просторі як принцип виховання особистості [Текст] / В. Вербицький // Рідна школа. – 2010. – № 10. – С. 12–18.
 • Гончар, І. Г.  Ідеї вільного виховання – основа педагогічної концепції К. Вентцеля [Текст] / І. Г. Гончар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 3–10.
 • Журавльова, С.  Розвиток ідей вільного виховання особистості у теорії і практиці вальдорфської педагогіки [Текст] / С. Журавльова // Рідна школа. – 2005. – № 11. – С. 7–72.
 • Крылова, Н.  Ребёнок в открытой и закрытой школьной системе [Текст] : [модели школы Френе, Монтессори, Штайнера…] / Н. Крылова // Народное образование. – 2009. – № 9. – С. 185–192.
 • Левшин, М.  Вільне виховання: грані притягування [Текст] / М. Левшин // Освіта. – 2010. – № 12, 10–17 березня. – С. 7.
 • Литвин, Л.  Проблеми вільного розвитку особистості у теоріях Р. Штайнера і В. О. Сухомлинського [Текст] / Л. Литвин // Початкова школа. – 2010. – № 9. – С. 55–58.
 • Міленіна, Г. С.  Філософія дитинства М. Монтессорі [Текст] / Г. С. Міленіна // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України, Сумська обласна державна адміністрація ; [редкол. випуску : В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 101–104.
 • Помелов, В. Б.  Вальдорфская педагогика Рудольфа Штейнера [Текст] / В. Б. Помелов // Педагогика. – 2011. – № 3. – С. 106–115.
 • Шулікін, Д.  Олег Єресько: Виховання вільного, освіченого громадянина – головна мета української школи [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2013. – № 41, 14 жовтня. – С. 4.