Використання вчителем засобів комп’ютерної візуалізації

1.         Безуглий, Д.  Засоби комп’ютерної візуалізації у світлі формування академічної культури педагога-дослідника [Текст] / Д. Безуглий // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали Першої Усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 травня 2017 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Рада молодих учених, Науково-дослідна лабораторія “Академічна культура дослідника” та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 57–59.

2.         Білошапка, Н.  Формування у майбутніх учителів умінь візуалізувати навчальний матеріал: аналіз стану [Текст] / Н. Білошапка // Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника : збірник матеріалів Усеукраїнської науково-практичної конференції, 25 жовтня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Кафедра української мови ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 1. – С. 164–170.

3.         Васильєва, Д. В.  Сучасні програмні засоби навчання [Текст] / Д. В. Васильєва, М. В. Курвитас // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2017. – № 6. – С. 6–10.

4.         Максименко, М.  Розгалуження засобами візуальної розробки програм [Текст] : цикл уроків : 11-й клас / М. Максименко // Інформатика. – 2015. – № 1, січень. – С. 8–28.

5.         Максименко, М.  Середовище візуальної розробки програм [Текст] : принципи роботи : 11 клас / М. Максименко // Інформатика. – 2015. – № 10, травень. – С. 9–14.

6.         М’ясоїд, Г. І.  Методична дилема: які засоби наочності використовувати, традиційні чи електронні? [Текст] / Г. І. М’ясоїд, Т. І. Юсипіва // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 7. – С. 39–45.

7.         Ободовська, В.  Інфографіка на уроках історії як засіб візуалізації образів [Текст] / В. Ободовська // Рідна школа. – 2016. – № 8-9. – С. 67–70.

8.         Семенихина, Е. В.  К вопросу об использовании визуализации в подготовке учителя [Текст] / Е. В. Семенихина, М. Г. Друшляк, А. А. Юрченко, Д. С. Безуглый // Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам : материалы IX Международной научно-практической интернет-конференции, Мозырь, 21–24 марта 2017 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: И. Н. Ковальчук (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2017. – С. 62–64.

9.         Семеніхіна, О.  До питання про компоненти професійної готовності вчителя використовувати засоби комп’ютерної візуалізації [Текст] / О. Семеніхіна, А. Юрченко // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 10–21 квітня 2017 р. / за заг ред.: М. І. Садового, О. В. Гурянової, Д. В. Гриня, О. М. Трифонової. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 121–122.

10.      Семеніхіна, О.  Методологічні підходи до формування професійної готовності вчителя математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань [Текст] / О. Семеніхіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 2 (66). – С. 129–138.

11.      Семеніхіна, О. В.  Інтерактивні аплети як засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк, Д. С. Безуглий // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 1. – С. 27–30.

12.      Семеніхіна, О. В.  Комп’ютерна візуалізація знань як інноваційний підхід у підготовці вчителя математики [Текст] / О. В. Семеніхіна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06-07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педапгогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагоргічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 135–138.

13.      Семеніхіна, О. В.  Програми динамічної математики як засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань [Текст] : аналіз термінологічного поля / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педапгогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 2 (56). – С. 383–389.

14.      Сорока, Т. В.  Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу [Текст] / Т. В. Сорока // Географія. – 2015. – № 15/16. – С. 60–62 ; Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 5–7.

15.      Тихонова, Т.  Інфографіка як інформатична візуалізація навчальних матеріалів [Текст] / Т. Тихонова, О. Захар // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 2/3. – С. 20–26.

16.      Череповська, Н.  На допомогу медіапедагогові [Текст] : методика дослідження візуальних медіатекстів на уроках з медіакультури / Н. Череповська // Соціальний педагог. – 2012. – № 4, квітень. – С. 43–48.