Виховання гуманістичних цінностей особистості

 • Дорошенко, К. Г.  Виховання гуманістичного ідеалу старших підлітків у позакласній діяльності [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук / К. Г. Дорошенко. – Київ, 2003. – 20 с.
 • Самойленко, О. А.  Проблема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XIX ст. – початок XX ст.) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / О. А. Самойленко ; Житомирський державний університет ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с.
 • Ціхоцька, О. А.  Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення іноземної мови [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук / О. А. Ціхоцька. – Київ, 2003. – 20 с.
 • Чорна, К. І. Виховання громадянина, патріота, гуманіста [Текст] : науково-методичний посібник / К. І. Чорна ; упоряд. О. І. Пилипенко ; Інститут проблем виховання. – Київ : Видавництво “ХІК”, 2004. – 95 с.

***

 • Блашкова, О. М.  До питання формування гуманістичних ціннісних орієнтацій студентів природничих спеціальностей в контексті професійної компетентності [Текст] / О. М. Блашкова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ* плюс – 2015” : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 2. – С. 16–17.
 • Громова, Н. В.  Ідеї гуманістичного виховання у педагогічному доробку А. С. Макаренка [Текст] / Н. В. Громова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 9–11.
 • Крутенко, О.  Виховання гуманістичних цінностей особистості школяра в педагогічній спадщині Олександра Захаренка [Текст] / О. Крутенко // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 22–25.
 • Мацько, Д.  Гуманістичні ціннісні орієнтації студентської молоді та проблема їх формування [Текст] / Д. Мацько // “Сучасна молодь: крок у майбутнє” : матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів і аспірантів, 18 травня 2005 р. / [редкол.: В. В. Бугаєнко (відповідальний за випуск), О. М. Полякова, О. В. Голубнича]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 78–82.
 • Тригубенко, В.  Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності [Текст] / В. Тригубенко // Рідна школа. – 2009. – № 12. – С. 56–60.
 • Чернишов, О. І.  Формування ціннісних орієнтацій в умовах гуманістичної парадигми освіти [Текст] : круглий стіл / О. І. Чернишов, Н. В. Корнієнко // Світ виховання. – 2012. – № 5. – С. 6–11.
 • Яценко, І. Д.  Гуманістичне виховання учнів засобами природи [Текст] / І. Д. Яценко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ; Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 135–137.