Вербальне та невербальне спілкування

 • Логвінова, І. П.  Особливості формування невербальних засобів комунікативної діяльності у дітей дошкільного віку з розладами спектра аутизму [Текст] : автореф. дис. … канд. психолог. наук : спец. 19.00.08 “Спеціальна психологія” / І. П. Логвінова ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – 17 с.
 • Подгорна, В. В.  Взаємозв’язок корекції рухового і вербального розвитку молодших школярів з важкими порушеннями мовлення [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.03 “Корекційна педагогіка” / В. В. Подгорна ; МОН України, Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – 21 с.
 • Сєрякова, І. І.  Магія невербальної комунікації [Текст] : навчальний посібник / І. І. Сєрякова. – 2-ге видання, зі змінами та доповненнями. – Київ : Освіта України, 2009. – 161 с.
 • Шрагіна, Л. І.  Теоретико-методологічні засади дослідження вербальної уяви особистості [Текст] : автореф. дис. … д-ра психолог. наук : спец. 19.00.01 “Загальна психологія, історія психології” / Л. І. Шрагіна ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2017. – 40 с.

***

 • Арутюнан, З. Г.  Полифония молчания [Текст] : характеристика процесса восприятия вербальной информации (антизвук, пауза, интервал, молчание, смыслообразующая функция) / З. Г. Арутюнан // Филологические науки. – 2011. – № 6. – С. 65–69.
 • Бардышевская, М. К.  Невербальная коммуникация у детей с нарушениями общения и эмоциональной депривацией [Текст] / М. К. Бардышевская // Вопросы психологии. – 2010. – № 6. – С. 33–42.
 • Брайон, М.  Совершенствуем вербальные способности [Текст] / М. Брайон // Обдарована дитина. – 2011. – № 10. – С. 38–45.
 • Будянський, В. І.  Формування навичок вербальної комунікації студентів [Текст] / В. І. Будянський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 193–194.
 • Вашуленко, М.  Компетентнісний підхід до перевірки мовних і мовленнєвих знань молодших школярів [Текст] / М. Вашуленко // Початкова школа. – 2009. – № 1. – С. 16–20.
 • Вашуленко, О.  Формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів на уроках літературного читання [Текст] / О. Вашуленко // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 20–24.
 • Голота, Г.  Долаючи психологічне та культурологічне непорозуміння [Текст] : [процес спілкування; коментування як засіб подолання комунікативних невдач у фреймі тандем-методу] / Г. Голота // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2006. – № 6. – С. 104–110.
 • Григорук, Л.  Вербальний імідж [Текст] : навіщо він потрібен і як його формувати : професійна етика / Л. Григорук // Управління освітою. – 2017. – № 6, червень. – С. 44–54.
 • Дубовик, С.  Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови [Текст] / С. Дубовик // Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 5–11.
 • Дубовик, С.  Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів [Текст] / С. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 9–12.
 • Дука, М. В.  Типи невербальних засобів комунікації, яким потрібно навчати в процесі формування лінгвосоціокультурної компетентності під час читання [Текст] / М. В. Дука // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 243–245.
 • Заика, Е. В.  Упражнения для развития взаимосвязей образно-пространственного и вербального мышления [Текст] / Е. В. Заика // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 12. – С. 29–32.
 • Козлова, В. В.  Функції невербальних компонентів у комунікативному процесі [Текст] / В. В. Козлова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.] – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 95–96.
 • Кужель, О. М.  Використання невербальних засобів навчання [Текст] : [на уроках англійської мови] / О. М. Кужель // Англійська мова та література. – 2015. – № 13/14. – С. 2–5.
 • Кучерук, О.  Технології мовленнєвого розвитку школярів [Текст] / О. Кучерук // Дивослово. – 2008. – № 10. – С. 8–10.
 • Лобчук, О.  Напрями роботи з розвитку умінь мовленнєвої діяльності у молодших школярів [Текст] / О. Лобчук // Початкова школа. – 2016. – № 1. – С. 9–14.
 • Лянна, О. В.  Мовленнєва діяльність як спосіб реалізації мовленнєвого спілкування [Текст] / О. В. Лянна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 143–150.
 • Пиронкова, О. Ф.  Концептуальная неопределенность методологии изучения вербально-поведенческих социальных практик межличностного взаимодействия [Текст] / О. Ф. Пиронкова // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доповідей [II] Всеукраїнської наукової конференції, 15 березня 2013 р. / Класичний приватний університет ; [члени редкол.: В. М. Огаренко, О. В. Покатаєва, А. О. Монаєнко та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – С. 30–31.
 • Реутова, Е. С.  Изучение особенностей процесса овладения вербальными средствами воображения дошкольниками с нарушением речи [Текст] / Е. С. Реутова, Е. В. Леонова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 461–467.
 • Рыбаков, М. Д.  Система лингвопсихологических единиц деятельности вербального, невербального и артофункционального общения [Текст] / М. Д. Рыбаков // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 7. – С. 15–21.
 • Семенова, Е. М.  Развитие навыков невербального взаимодействия в педагогическом процессе [Текст] / Е. М. Семенова // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 7. – С. 27–31.
 • Скрипник, О.  Невербальне спілкування [Текст] / О. Скрипник // Історія України. – 2008. – № 4, січень. – С. 21–22.
 • Ставицька, Т.  Функціональна спрямованість невербальних засобів комунікацій у навчальному процесі [Текст] / Т. Ставицька // Іноземні мови. – 2009. – № 3. – С. 15–17.
 • Степаносова, О. В.  Мотивация и интуиция в регуляции вербальных прогнозов при принятии решений [Текст] / О. В. Степаносова, Т. В. Корнилова // Психологический журнал. – 2006. – Т. 27, № 2. – С. 60–68.
 • Сухецька, О.  Розвиток вербальної креативності [Текст] : [формування творчої особистості] / О. Сухецька // Психолог. – 2013. – № 7, квітень. – С. 20–23.
 • Трунов, Д.  Перефразирование как вербальная техника [Текст] / Д. Трунов // Журнал практического психолога. – 2006. – № 4. – С. 139–148.
 • Трунова, Е. Г.  Невербальный компонент в педагогическом общении: способы формирования [Текст] / Е. Г. Трунова // Преподавание истории в школе. – 2007. – № 5. – С. 37–39.