Вегетативно-судинна дистонія (ВСД). Реабілітація

Бардакова, А. С.  Фізична реабілітація дітей хворих на ВСД за гіпертонічним типом [Текст] : дипл. робота / А. С. Бардакова ; науковий керівник З. О. Корж. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 71 с.

Бондаренко, Є. В.  Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку з гіпертонічною хворобою I–II стадії [Текст] : магістер. робота / Є. В. Бондаренко ; науковий керівник Ю. М. Корж. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 109 с.

Козіко, А. В.  Комплексна реабілітація осіб з вегето-судинною дистонією [Текст] : дипл. робота / А. В. Козіко ; науковий керівник В. А. Литвиненко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 71 с.

Мачерет, Е. Л.  Рефлексотерапия в комплексном лечении заболеваний нервной системы [Текст] : [справочное пособие] / Е. Л. Мачерет, И. З. Самосюк, В. П. Лысенюк. – Киев : Здоровья, 1989. – 231 с.

Правдік, С. С.  Програмне забезпечення фізичної терапії студентів з вегето-судинною дисфункцією [Текст] : магістер. робота / С. С. Правдік ; науковий керівник Н. В. Кукса. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 112 с.

***

Айдаркин, Е. К.  Психофизиологическая характеристика лиц с различным вегетативным статусом [Текст] / Е. К. Айдаркин, К. В. Овчинников // Валеология. – 2006. – № 2. – С. 23–32.

Ал-Хашими, С. Х.  Гипертоническая болезнь и системный иммунитет [Текст] / С. Х. Ал-Хашими, В. И. Шейко // Лікарська справа. – 2011. – № 7/8 (1111), жовтень–грудень. – С. 70–72.

Ал-Хашими, С. Х.  Состояние клеточного и гуморального звена системного иммунитета в условиях гипертонической болезни [Текст] / С. Х. Ал-Хашими, В. И. Шейко // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – Ч. 2. – С. 6–9.

Арєхова, О. В.  Ефективність багатофункціонального ліжка NUGA BEST у комплексній реабілітації хворих на вегето-судинну дистонію [Текст] / О. В. Арєхова, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 98–99.

Вадзюк, С. Н.  Особливості автономної регуляції серцевого ритму в молодих осіб різного соматотипу з підвищеним артеріальним тиском [Текст] / С. Н. Вадзюк, Л. І. Горбань, І. Я. Папінко // Фізіологічний журнал. – 2019. – Т. 65, № 2. – С. 61–67.

Галкіна, О. О.  Вплив стопотерапії як методу реабілітації при первинній артеріальній гіпертензії [Текст] / О. О. Галкіна, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 210–212.

Головунина, И. С.  Современные технологии и обоснование формирования программ физической реабилитации с использованием циклических и силовых тренажеров у больных гипертонической болезнью [Текст] / И. С. Головунина, С. Н. Попов, Ф. Ю. Мухарлямов // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2012. – № 1. – С. 27–32.

Гринішак, Д. О.  Реабілітація осіб після гіпертонічного кризу як сучасна проблема: теоретичний аспект [Текст] / Д. О. Гринішак, Н. В. Кукса // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 144–147.

Дифференцированные программы физического воспитания подростков 15–17 лет, обучающихся в вузе, с учетом особенностей их вегетативной регуляции [Текст] / Н. Н. Нежкина [и др.] // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2013. – № 4. – С. 23–27.

Ершова, И. Б.  Формирование вегетативных дисфункций у детей подросткового возраста [Текст] / И. Б. Ершова, Я. А. Водолазкая, Е. М. Лялина // Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 70–71.

Заікіна, Г. Л.  Ефективність використання програми фізичної реабілітації в поєднанні з арттерапією для нормалізації вегетативного балансу дітей із вегетативними порушеннями [Текст] / Г. Л. Заікіна, Ю. Ю. Ткаченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 32–39.

Заікіна, Г. Л.  Корекція вегетативних порушень у старшокласників [Текст] / Г. Л. Заікіна // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 186–187.

Зиновик, Ю. В.  Вегетативное состояние как проблема нейрохирургии на современном этапе [Текст] / Ю. В. Зиновик // Сборник статей республиканской научно-практической конференции “Современные медицинские технологии в условиях регионального здравоохранения” / Национальный банк Республики Беларусь, Учреждение образования “Полесский гос. ун-т”, Учреждение здравоохранения “Пинская центральная больница ; [редкол.: К. К. Шебеко, С. В. Власова, С. В. Дятел и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – С. 141–143.

Карга, О. М.  Деякі питання профілактики гіпертонічної хвороби [Текст] / О. М. Карга, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конференції, (19–20 квітня 2007р.) / Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 335–340.

Коваленко, О. Є.  Характеристика стану вегетативної регуляції за результатів аналізу варіабельності серцевого ритму у хворих з порушення кровообігу у вертебрально-базилярній системі при дегенеративних змінах шийного відділу хребта [Текст] / О. Є. Коваленко // Український медичний часопис. – 2006. – № 3. – С. 133–137.

Коваленко, Т. М.  Стан вегетативної системи після впровадження програми допологової фізичної реабілітації [Текст] / Т. М. Коваленко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 130–134.

Козьміна, М. С.  Ефективність програми фізичної реабілітації студентів спеціальних медичних груп хворих на вегето-судинну дистонію [Текст] / М. С. Козьміна, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 120–121.

Кузнецова, О. Б.  Гендерные особенности вегетативных реакций на умственную нагрузку студентов с высоким уровнем физической активности [Текст] / О. Б. Кузнецова, Н. П. Горбунов // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 11. – С. 47–49.

Кузьменко, В. В.  Фітотерапія в реабілітації дітей, хворих на вегето-судинну дистонію за гіпертонічним типом [Текст] / В. В. Кузьменко, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відповід. ред. М. О. Лянной; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 255–260.

Кукса, Н. В.  Су Джок терапія і точковий масаж у системі комплексної реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу [Текст] / Н. В. Кукса, О. Г. Клюс // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 345–350.

Латіна, Г. О.  Вегетативна регуляція діяльності серцево-судинної системи в процесі відновлення осіб після перенесеного інфаркту міокарду [Текст] / Г. О. Латіна, Г. Г. Перерва // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [ред. рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 228–233.

Латіна, Г. О.  Вплив професійного навантаження на вегетативну регуляцію серцевого ритму педагогів [Текст] / Г. О. Латіна // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 16–17 листопада 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державний заклад “Луганський національний ун-т ім. Т. Шевченка” та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, І. О. Калиниченко та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 71–74.

Латіна, Г. О.  Корекція вегетативного дисбалансу у підлітків з вегето-судинною дисфункцією засобами лікувальної фізичної культури [Текст] / Г. О. Латіна, А. М. Давиденко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 293–295.

Латіна, Г. О.  Стан вегетативної регуляції серцевого ритму при емоційному вигоранні у педагогів [Текст] / Г. О. Латіна // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 300–301.

Левашова, П. Н.  Лечебный классический массаж при гипертонической болезни [Текст] / П. Н. Левашова // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2012. – № 7. – С. 59–63.

Ольховик, А.  Використання фітбол-гімнастики під час фізичної реабілітації студентів із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом [Текст] / А. Ольховик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 288–296.

Ольховик, А.  Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на нейрогуморальну регуляцію системи кровообігу студенток спеціальної медичної групи із вегето-судинною дистонією за змішаним типом [Текст] / А. Ольховик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 229–235.

Особливості показників рівня фізичного розвитку та вегетативного тонусу у студентів різних спеціальностей [Текст] / В. Ляшенко [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2012. – № 1. – С. 93–100.

Приходько, В.  Подходы к определению начальной интенсивности физической нагрузки аэробного характера у лиц с синдромом вегетативной дистонии [Текст] / В. Приходько, Н. Баранникова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. – № 3. – С. 110–112.

Психологическая характеристика студентов 16–17 лет в зависимости от типа их исходного вегетативного тонуса [Текст] / Н. Н. Нежкина [и др.] // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2012. – № 8. – С. 46–52.

Саєнко, А. А.  Застосування Су-Джок терапії у комплексній реабілітації підлітків хворих на вегетативно-судинну дисфункцію [Текст] / А. А. Саєнко, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 355–358.

Саєнко, А. А.  Застосування Су-Джок терапії у комплексній реабілітації підлітків хворих на вегетативно-судинну дисфункцію [Текст] / А. А. Саєнко, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 355–358.

Саливін, О. В.  Саунатерапія в комплексній фізичній реабілітації дітей, хворих на вегетативну дисфункцію [Текст] / О. В. Саливін, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 141–143.

Склярова, Р. В.  Особливості клінічного перебігу вегетативних дисфункцій у підлітків [Текст] / Р. В. Склярова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 212–213.

Соловей, С. І.  Танцетерапія як метод фізичної реабілітації дітей із вегето-судинною дистонією [Текст] / С. І. Соловей, Ю. М. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури; [відповід. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 358–361.

Соловей, С. І.  Хромотерапія як метод фізичної реабілітації дітей із вегето-судинною дистонією [Текст] / С. І. Соловей, Ю. М. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відповід. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 362–365.

Тарасенко, О. Ю.  Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу [Текст] / О. Ю. Тарасенко, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізич. Культури ; Управління фізич. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 425–427.

Федорець, В. Г.  Гіпоталамічний синдром [Текст] : лекція / В. Г. Федорець // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, № 1. – С. 25–29.

Холоденко, І. В.  Дихальна гімнастика О. М. Стрельникової як засіб реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу [Текст] / І. В. Холоденко, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 405–408.

Христова, Т. Є.  Комплексна фізична реабілітація студентів при гіпертонічній хворобі [Текст] / Т. Є. Христова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 травня 2019 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 1. – С. 172–177.

Чернуха, О. Г.  Особливості комплексної фізичної реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу І–ІІ стадії [Текст] / О. Г. Чернуха, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007р.) / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 407–411.

Шейко, В. И.  Гипертоническая болезнь и системный иммунитет [Текст] / В. И. Шейко, С. Х. Ал-Хашими // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 19 (244). – С. 123–125.