Управлінські рішення

Беженар, Г. Д.  Управлінські рішення: накази [Текст] / Г. Д. Беженар. – Київ : Шкільний світ, 2010. – 125 с. – (Б-ка “Шкільного світу”).

Василенко, В. О.  Теорія і практика розробки управлінських рішень [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. закл. освіти / В. О. Василенко. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 419 с.

****

10 вимог до управлінських рішень [Текст] : складові та вимоги як основа успішного результату : [за матеріалами книги: О. Б. Яресь “Методы принятия управленческих решений” : учебное пособие] // Управління освітою. – 2017. – № 5, травень. – С. 24–26.

Дмитрук, О.  16 запитань, на які варто відповісти при прийнятті управлінського рішення [Текст] / О. Дмитрук // Управління освітою. – 2017. – № 10, жовтень. – С. 23–24.

Доля, О. І.  Психологічний аспект прийняття і реалізації управлінських рішень [Текст] / О. І. Доля // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, (4–20 квітня 2006 р.) / М-во аграрної політики України, Сумський національний аграрний ун-т ; [редкол.: Л. І. Михайлова, І. О. Рубцов, О. В. Шумкова та ін.]. – [Суми] : [ВТД “Університетська книга”], 2006. – Ч. 2. – С. 22–23.

Жигірь, В.  Прийняття управлінських рішень у професійній діяльності менеджера освіти [Текст] / В. Жигірь // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / МОН України, Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини ; [редкол.: О. І. Безлюдний, О. М. Коберник, О. В. Акімова та ін.]. – Умань : [ФОП Жовтий О. О.], 2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 279–287.

Квятковська, Л. А.  Система моніторингу ринку при прийнятті ефективного управлінського рішення [Текст] / Л. А. Квятковська, А. В. Івко // Економіка та держава. – 2021. – № 3. – С. 118–124.

Литвиненко, В. С.  Управлінські рішення у взаємодії батьків зі школою [Текст] / В. С. Литвиненко, О. В. Зуб // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : Міжнародна науково-практична конференція, XVI Каришинські читання : збірник наукових праць / [за заг. ред. М. В. Гриньової]. – Полтава : [Астрая], 2009. – С. 309–310.

Маслов, В.  Управлінське рішення в системі керівництва навчальними закладами [Текст] / В. Маслов // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 2. – С. 75–80.

Нестерова, М.  Когнітивні аспекти прийняття управлінських рішень: завдання вищої освіти [Текст] / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2013. – № 4. – С. 32–37.

Пилипчук, В.  Підготовка майбутніх директорів до прийняття управлінського рішення за допомогою кейс-методу [Текст] / В. Пилипчук // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 6. – С. 92–96.

Прийняття управлінських рішень у закладі освіти [Текст] // Керівник закладу освіти : (організаційно-педагогічні та правові основи управлінської діяльності) / С. М. Ніколаєнко ; МОН України, Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [НУБіП України], 2019. – С. 235–251.

Рубан, С. О.  Вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень як умова забезпечення результативності менеджменту [Текст] / С. О. Рубан // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, (4–20 квітня 2006 р.) / М-во аграрної політики України, Сумський нац. аграрний ун-т ; [редкол.: Л. І. Михайлова, І. О. Рубцов, О. В. Шумкова та ін.]. – [Суми] : [ВТД “Університетська книга”], 2006. – Ч. 2. – С. 33–34.

Складні управлінські рішення [Текст] : [дії керівників закладів освіти у випадку невиконання педагогічними, науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками, які були переведені на дистанційну форму роботи, своїх обов’язків] // Освіта України. – 2022. – № 14, 11 квітня. – С. 5.

Смоляров, Г. А.  Організація системи підтримки прийняття рішень в управлінні з використанням програмного забезпечення Workplow [Текст] / Г. А. Смоляров // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, (4–20 квітня 2006 р.) / М-во аграрної політики України, Сумський національний аграрний ун-т ; [редкол.: Л. І. Михайлова, І. О. Рубцов, О. В. Шумкова та ін.]. – [Суми] : [ВТД “Університетська книга”], 2006. – Ч. 2. – С. 157–158.

Стукало, Д. Ніжевська Т. В.  Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень [Текст] / Д. Ніжевська Т. В. Стукало // Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту : матеріали III регіональної науково-практичної інтернет-конференції за участю міжнародних спеціалістів, 6–8 травня 2015 р. / Управління у справах фіз. культури і спорту ; Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації ; Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу та ін. ; [члени редкол.: Є. В. Імас, Є. Н. Приступа, О. Ю. Ажиппо та ін.]. – Харків : [б. в.], 2015. – С. 73–80.

Ткаченко, С. О.  Методика прийняття управлінських рішень у сфері інвестування [Текст] / С. О. Ткаченко // Наукові обрії – 2011 : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 липня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [відповідальні за випуск: В. В. Івата, С. А. Ткаченко]. – Миколаїв : [Барви України], [2011]. – С. 21–23.

Трофімова, З. В.  Формування в учнів умінь приймати управлінські рішення у сфері підприємницької діяльності [Текст] / З. В. Трофімова // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 6–13.

Філіпковська, Л. О.  Підтримка прийняття управлінських рішень в економічних системах на основі когнітивного моделювання [Текст] / Л. О. Філіпковська, О. О. Матвієнко // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 травня 2018 р., м. Харків / Український державний ун-т залізничного транспорту ; Транспортна академія України ; Підйомно-транспортна академія наук України та ін. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – Ч. 2. – С. 261–262.

Череп, А. В.  Особливості процесу формування рішень в області антикризового управління промисловими підприємствами [Текст] / А. В. Череп, В. М. Корженевська // Актуальні Проблеми Економіки. – 2018. – № 3. – С. 45–54.

Шевцов, С. М.  Вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень [Текст] / С. М. Шевцов, Т. І. Драбчук // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, (4–20 квітня 2006 р.) / М-во аграрної політики України, Сумський національний аграрний ун-т ; [редкол.: Л. І. Михайлова, І. О. Рубцов, О. В. Шумкова та ін.]. – [Суми] : [ВТД “Університетська книга”], 2006. – Ч. 2. – С. 29–30.