Управління проектами в освіті

Калініна, Л. М.  Проект інноваційної школи: стратегічне планування, управління інноваціями [Текст] / Л. М. Калініна, Т. Д. Капустеринська. – Харків : Вид. група “Основа”, 2007. – 94 с. – (Б-ка журн. “Управління школою” ; вип. 4 (52)).

Кобилянський, Л. С.  Управління проектами [Текст] : навч. посібник / Л. С. Кобилянський. – Київ : МАУП, 2002. – 198 с.

Креативные технологии управления проектами и программами [Текст] / С. Д. Бушуев [и др.] ; Украинская ассоциация управления
проектами ; под ред. С. Д. Бушуева. – Киев : Саммит-Книга, [2010]. – 763 с.

Управління проектами [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОН України ; Л. О. Збаразська, В. С. Рижиков, І. Ю. Єрфорт [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 167 с.

Управління проектами матеріального та нематеріального виробництва [Текст] : навчально-методичний посібник / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, Ю. В. Тарабан та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 179 с.

Ярошенко, Ю. Ф.  Моделі “рушійні сили – опори” в управлінні проектами та програмами [Текст] : монографія / Ю. Ф. Ярошенко, Р. Ф. Ярошенко ; Укр. асоціація управління проектами. – Київ : Самміт-Книга, [2010]. – 156 с.

***

Алексєєв, В.  Проекти в початковій школі [Текст] : підготовка, організація, проведення / В. Алексєєв // Початкова освіта. – 2018. – № 17, вересень. – С. 39–43.

Беліменко, Л.  Актуальність та значущість проектної діяльності [Текст] / Л. Беліменко // Початкова школа. – 2011. – № 6. – С. 38–39.

Білик, Н.  Особливості управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] / Н. Білик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 136–148.

Бояринова, К. О.  Невизначеність та ризики в управлінні реалізацією інвестиційно-інноваційних проектів підприємств [Текст] / К. О. Бояринова // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 4–9.

Ворон, М.  Проектна діяльність у школі [Текст] / М. Ворон // Директор школи. Україна. – 2007. – № 7. – С. 60–67.

Григоряк, О. В.  Особливості організації колективного проекту в контексті формування культури проектної діяльності студентів ВНЗ [Текст] / О. В. Григоряк // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ*плюс – 2014” : матеріали Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20-21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2014. – Ч. 2. – С. 34–35.

Едель, О. В.  Методична характеристика проектної діяльності як технології формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні в учнів середнього ступеня навчання [Текст] / О. В. Едель // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – С. 48–57.

Жозе, да Коста Г. О.  Навчальна проектна діяльність у закладах загальної середньої освіти [Текст] / да Коста Г. О. Жозе // Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage : theory and methodology of vocational education social pedagogy, modern pedagogical technologies, december 21-22, 2018. – Romania : Baia Mare, 2018. – С. 156–159.

Золотухіна, Л. В.  Проектна діяльність як вид інтерактивних технологій [Текст] / Л. В. Золотухіна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26-27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 75–76.

Зосименко, О. В.  Організація проектної діяльності майбутніх педагогів у контексті інноваційних процесів в освіті [Текст] / О. В. Зосименко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2008 р., м. Суми / редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медведєв [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 335–336.

Зосименко, О. В.  Особливості проведення дослідно-експериментальної роботи з організації проектної діяльності майбутніх педагогів [Текст] / О. В. Зосименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 219–232.

Іонова, І. М.  Проектна діяльність як інструмент менеджменту соціальної роботи [Текст] / І. М. Іонова // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 137–139.

Караманов, О. В.  Сучасні підходи до організації проектної та науково-дослідної роботи студентів у просторі музею [Текст] / О. В. Караманов // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи : збірник тез науково-практичної конференції / МОН України, НАПН України ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; [упоряд.: Х. Калагурка, О. Ковалишин, Н. Король]. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2016. – С. 33–34.

Коса, Т. Г.  Управління навчально-виховним процесом в умовах коледжу засобом проектних технологій [Текст] / Т. Г. Коса // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 41–43.

Кривонос, О.  Формування професійних компетентностей майбутніх педагогів під час проектної освітньої діяльності [Текст] / О. Кривонос // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 244–246.

Купенко, О. В.  Управління проектною діяльністю студентів для соціальних перетворень: програма, висновки з експерименту, перспективи [Текст] / О. В. Купенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 3]. – С. 203–215.

Литвиненко, Г.  Управління проектами: сутність та особливості застосування в освіті [Текст] / Г. Литвиненко, Н. Клясен // Рідна школа. – 2017. – № 11/12. – С. 39–43.

Михайличенко, І. В.  Досвід проєктної діяльності Л. Кірдіщевої в Лебединському педагогічному училищі імені А. С. Макаренка [Текст] / І. В. Михайличенко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 175–178.

Міжнародний проект для розвитку управлінських команд в опорних школах України [Текст] : технології менеджменту // Педагогічна газета. – 2019. – № 5, вересень-жовтень. – С. 6.

Осадчий, І.  Проектно-цільове управління: програма розвитку навчального закладу [Текст] / І. Осадчий // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 2. – С. 104–110.

Осадчий, І. Г.  Проектно-цільове управління навчальним закладом [Текст] / І. Г. Осадчий // Збірник матеріалів з досвіду управлінської діяльності та методичної роботи / МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; [ред. Н. М. Бігун]. – Київ : [Вид. дім “Букрек”], 2007. – С. 23–34.

Рудяк, Т.  Метод проектів в управлінській діяльності директора школи [Текст] / Т. Рудяк // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, № 2. – С. 45–47.

Смолянчук, І. В.  Організація проектної діяльності учнів як складова процесу соціалізації особистості [Текст] / І. В. Смолянчук // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ*плюс-2015” : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, 3-4 грудня 2015 року : у 3-х ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 3. – С. 67–69.

Шпільовий, В.  До проблеми професійної підготовки магістрів з управління проектною діяльністю інноваційних систем [Текст] / В. Шпільовий // Рідна школа. – 2016. – № 7. – С. 38–43.

Якубенко, І. М.  Agile-менеджмент як дієве управління проектами для цілеспрямованих команд [Текст] / І. М. Якубенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4. – С. 167–172.

Янченко, Ю. І.  Наукова концептуалізація поняття проект [Текст] / Ю. І. Янченко // Магістр : матеріали науково-практичної конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, 14 травня 2015 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: М. О. Лазарєв, Т. М. Максименко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 319–325.