Українське Полісся: природничо-географічна характеристика

Панченко, С. М.  Флора національного природного парку “Деснянсько-Старогутський ” та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся [Текст] : монографія / С. М. Панченко ; за заг. ред. С. Л. Мосякіна. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2005. – 170 с.

Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) [Текст] : Міжнародна науково-практична конференція, (20–22 квітня 2016 р.) : матеріали доповідей / МОН України, Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя ; Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облджержадміністрації, Чернігівська філія ДУ “Ін-т охорони грунтів” та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, А. І. Вовк, Н. І. Дроздова та ін.]. – Ніжин : [Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя], 2016. – 251 с. : іл.

Шерстюк, М. Ю.  Автохтонні заповідні дендросозофіти Українського Полісся (флористичний і популяційний аналіз, оцінка декоративності та фітоценокомпозиції) [Текст] : автореф. дис. … канд. біолог. наук : спец. 06.03.01 “Лісові культури та фітомеліорація” / М. Ю. Шерстюк ; МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористувння України. – Київ, 2018. – 24 с.

***

Бут, А.  Вплив Чорнобильської аварії на довкілля українського Полісся [Текст] / А. Бут // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – № 8. – С. 4–20.

Бутенко, О. Т.  Бінарний урок на тему “Зона змішаних лісів” [Текст] : [ландшафт українського Полісся] : 8 клас / О. Т. Бутенко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 15–19.

Войтова, Н.  Ландшафти України: зона мішаних і широколистих лісів (українське Полісся) [Текст] : 8-й клас / Н. Войтова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – № 6, березень. – С. 4–7.

Гончарова, К. Д.  Виявлено місце зростання Aretostaphys uva-ursi (L) speng на території Сумського Полісся [Текст] / К. Д. Гончарова // Біологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Дегтярьова, Ю. А. Злобін, М. І. Стеблянко та ін.]. – Суми : СумДПУ, 2001. – С. 78–81.

Дроздик, В. М.  Озеро Нобель – перлина Поліського краю [Текст] / В. М. Дроздик, Л. І. Медведчук // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 46–47.

Іванюк, М. М.  Дуб звичайний у насадженнях Центрального Полісся [Текст] / М. М. Іванюк // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 17–21.

Карпенко, Ю.  Поширення рідкісних видів судинних рослин на території Мезинського національного парку [Текст] / Ю. Карпенко // Екологія. Біологічні науки : збірник наукових праць / [гол. редкол.: М. І. Степаненко, О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін.]. – Полтава : [ПП Шевченко Р. В.], 2009. – Вип. 1. – С. 79–83.

Карпенко, Ю.  Раритетний ценофонд Чернігівського Полісся та його охорона на територіях природно-заповідного фонду загальнодержавного рівня [Текст] / Ю. Карпенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. редкол.: В. О. Пащенко, О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін.]. – Полтава : Вид-во “АСМІ”, 2004. – Вип. 4 (37). – С. 157–165. – (Серія “Екологія. Біологічні науки”).

Мельник, В.  Нові знахідки рідкісних видів рослин на Волинському Поліссі [Текст] / В. Мельник, О. Баранський // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. редкол.: В. О. Пащенко, О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін.]. – Полтава : Техсервіс, 2006. – Вип. 5 (52). – С. 136–143. – (Серія “Екологія. Біологічні науки”).

Мудрак, О.  Регіональний ландшафтний парк “Подільське Полісся” як об’єкт екологічної мережі Вінницької області [Текст] / О. Мудрак // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. редкол.: В. О. Пащенко, О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін.]. – Полтава : Техсервіс, 2006. – Вип. 5 (52). – С. 168–175. – (Серія “Екологія. Біологічні науки”).

Нові знахідки мідянки Coronella austriaca (Reptilia: Colubridae) у лівобережному Лісостепу і Поліссі України [Текст] / М. П. Книш [та ін.] // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 97–100.

Полісся Українське [Текст] // Українська Радянська Енциклопедія / [гол. редкол.: О. К. Антонов Ф. С. Бабичев, Б. М. Бабій та ін.]. – Видання друге. – Київ : Головна редакція Української Радянськаої Енциклопедії, 1982. – Т. 8 : Олефіни – Поплін. – С. 476–478.

Фітосозологічна характеристика піщаних дюн межиріччя Горинь-Случ та урочища Хілінські Гори на Поліссі [Текст] / В. Мельник [та ін.] // Екологія. Біологічні науки : збірник наукових праць ; [гол. редкол.: В. О. Пащенко, О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін.]. – Полтава : [ПП Шевченко Р. В.], 2009. – Вип. 1. – С. 64–72.