Туризм: техніка безпеки

 • Безпека в туризмі [Текст] : курс лекцій / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [уклад. В. М. Зігунов]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 202 с.
 • Екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність [Текст] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 233 с.
 • Захаров, П. П. Инструкция альпинизма [Текст] / П. П. Захаров. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 269 с.
 • Козинець, В. М.  Безпека життєдіяльності у сфері туризму [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Козинець ; Київський університет туризму, економіки та права. – Київ : Кондор, 2006. – 575 с.
 • Коструб, А. А. Медицинский справочник туриста [Текст] / А. А. Коструб. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Профиздат, 1990. – 256 с.

***

 • Андрющенко, Т. К.  Формування основ безпечної туристичної діяльності дітей дошкільного віку [Текст] / Т. К. Андрющенко // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 7. – С. 6–10.
 • Безпека в туристських походах [Текст] // Костриця, М. Ю. Шкільна краєзнавчо-туристична робота / М. Ю. Костриця, В. В. Обозний. – Київ : Вища школа, 1995. – С. 180–181.
 • Волгунова, А.  Готовимся к туристическому маршруту [Текст] : [медико-санитарная безопасность и оказание медицинской помощи в детском летнем палаточном, полевом лагере] / А. Волгунова // Народное образование. – 2006. – № 3. – С. 225–231.
 • Гігієна туриста. Фізична підготовка. Медична долікарняна допомога в походах [Текст] // Костриця, М. Ю. Шкільна краєзнавчо-туристична робота / М. Ю. Костриця, В. В. Обозний. – Київ : Вища школа, 1995. – С. 182–190.
 • Закутайло, Д. І.  Особливості небезпек у спортивних гірських походах [Текст] / Д. І. Закутайло // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 35–40.
 • Зигунов, В. Н.  Особенности безопасности движения в горах [Текст] / В. Н. Зигунов, В. А. Дяченко // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 40–47.
 • Контроль за станом здоров’я учасників самодіяльного пішого туристичного походу [Текст] // Носко, М. О. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології : підручник для кафедри фізичного виховання та спорту ВНЗ III–IV рівня акредитації / М. О. Носко, О. О. Данілов, В. М. Маслов ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – С. 85.
 • Медицинское обеспечение туристских мероприятий и гигиена туриста [Текст] // Туризм и спортивное ориентирование : учебник для институтов и техникумов физической культуры / сост. В. И. Гонопольский. – Москва : Физкультура и спорт, 1987. – Глава 22. – С. 220–230.
 • Обеспечение безопасности при занятиях туризмом [Текст] // Туризм и спортивное ориентирование : учебник для институтов и техникумов физической культуры / сост. В. И. Гонопольский. – Москва : Физкультура и спорт, 1987. – Глава 20. – С. 196–210.
 • Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України [Текст] : наказ від 24.03.06 р., № 237 / Україна. МОН // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2007. – № 1. – С. 3–18.
 • Середа, В. П.  Безпека в туризмі [Текст] / В. П. Середа // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 113–118.
 • Цюрупа, М. В. Філософські аспекти проблеми безпеки і правового захисту особистості в туризмі / М. В. Цюрупа [Текст] // Філософія туризму : навчальний посібник / В. С. Пазенок, В. К. Федорченко, Я. В. Любивий та ін. – Київ : Кондор, 2004. – С. 157–167.