Топоніміка Сумської області

  • Беценко, Т.  Етюди з топонімії Сумщини [Текст] : походження географічних найменувань / Т. Беценко. – Суми : Собор, 2001. – 71 с.

***

  • Бабiчева, О. Л.  Апелятивна лексика в мiкротопонiмiї Чернiгiвсько-Сумського Полiсся [Текст] / О. Л. Бабiчева, І. О. Черепанова // Третя Сумська обласна наукова історико-краєзнавча конференція, (7–8 грудня 1999 р.) : збірник статей / [редкол.: П. М. Щербань, Б. Л. Корогод, В. В. Турков та ін.]. – Суми : Ред.-вид. відділ СДПУ, 1999. – С. 149–151.
  • Бабичева, Е. Л.  Земледельческая лексика украинско-российского порубежья в составе топонимии [Текст] / Е. Л. Бабичева, Е. А. Черепанова // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Сумської області, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумський обласний архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 274–279.
  • Беценко, Т.  Походження географічних найменувань Сумщини [Текст] / Т. Беценко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6/8, лютий. – С. 55–64. – Тематичний випуск.
  • Беценко, Т.  Ромен, Ромни, Рим? [Текст] / Т. Беценко // Сумщина. – 2017. – № 44, 2 листопада. – С. 10.
  • Беценко, Т. П.  Походження топоніма Суми [Текст] / Т. П. Беценко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумська обласна рада ; Український інститут національної пам’яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 1. – С. 81–82.
  • Михно, Л. П.  Топоніми Сумщини: етимологічні етюди [Текст] : на прикладі назв відгідронімічного творення / Л. П. Михно // Лінгвокраєзнавство : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 73–85.
  • Невская, Е.  Сумы? Нет, Городище [Текст] : [в ХVII–ХVIII вв. г. Сумы на европейских картах назывался Городище] / Е. Невская // Ваш шанс. – 2013. – № 22, 29 мая – 5 июня. – С. 22 А.
  • Рябоконь, О. В.  Порівняльна характеристика топонімічної системи Конотопського та Ямпільського районів Сумської області [Текст] / О. В. Рябоконь // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 410–414.
  • Тищенко, К. М.  Кельтські та іранські зв’язки топонімії Путивльщини [Текст] / К. М. Тищенко // Путивльський краєзнавчий збірник / [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2008. – Вип. 4. – С. 12–27.