Теоретичні засади управління закладом освіти

Боголіб, Т. М.  Принципи управління вузом [Текст] / Т. М. Боголіб. – Переяслав-Хмельницький : ДПУ ім. Г. Сковороди, 2004. – 202 с.

***

Бахрушин, В.  Як управляють університетами у Великій Британії? [Текст] / В. Бахрушин // Управління освітою. – 2016. – № 2, лютий. – С. 30–35.

Білий, Л. Г.  Організаційно-педагогічні умови ефективного управління вищим навчальним закладом недержавної форми власності [Текст] / Л. Г. Білий // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6/7 (16-17). – С. 178–186.

Бобало, Ю.  Управлінські впливи системи внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти [Текст] / Ю. Бобало // Вища освіта України. – 2019. – № 2. – С. 10–29.

Бутівщенко, С.  Моделювання як засіб підвищення ефективності програмно-цільового управління вищою освітою [Текст] / С. Бутівщенко // Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 37–43.

Василів, В.  Особливості інформатизації системи управління ВНЗ в умовах трансформації вищої освіти України [Текст] / В. Василів, Р. Костюкевич // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 39–49.

Виноградня, В.  Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ [Текст] / В. Виноградня // Рідна школа. – 2010. – № 12. – С. 36–40.

Довгополова, Г.  Ділова етика як інструмент управління закладом вищої освіти [Текст] / Г. Довгополова // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 302–304.

Драч, І.  Особистісно орієнтований підхід до підготовки магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом» [Текст] / І. Драч, Є. Чернишова // Рідна школа. – 2011. – № 6. – С. 51–54.

Жукова, Ю. В.  Реалізація ідеї державного управління університетом в умовах розвитку процесів світової глобалізації [Текст] / Ю. В. Жукова // Університет А. С. Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 26–27 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумський державний ун-т та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 149–152.

Кириченко, О.  Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу [Текст] / О. Кириченко, Ю. Вигівська // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 29–38.

Клочкова, Т. І.  Менеджмент ризиків у вищій освіті: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження [Текст] / Т. І. Клочкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 30–38.

Козлова, Е. Г.  Стратегическое управление инновационным развитием высшего учебного заведения [Текст] / Е. Г. Козлова, Т. Гребеник // Актуальные проблемы организации обучения в высшей и средней школе : монография / под ред. О. В. Михайличенко. – [Саарбрюккен] : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2018. – С. 203–216.

Козлова, О.  Сутнісні характеристики інноваційної управлінської команди навчального закладу [Текст] / О. Козлова, I. Подшивайлова // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 16–17 травня 2016 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Ю. А. Бондаренко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 258–262.

Коса, Т. Г.  Управління навчально-виховним процесом в умовах коледжу засобом проектних технологій [Текст] / Т. Г. Коса // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 41–43.

Кривошея, Є. В.  Стан системи управління вищим навчальним закладом в Україні [Текст] / Є. В. Кривошея, А. М. Васильченко // Філософія геокультури : Всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 квітня 2017 р. : присвячується 95-річчу кафедри філософії Харківського національного аграрного ун-ту ім. В. В. Докучаєва,. / МОН України, М-во аграрної політики та продовольства України ; Ін-т модернізації змісту освіти та ін. ; [голова оргкомітету О. В. Ульянченко]. – Харків : [ФОП Бровін О. В.], [2017]. – С. 59–62.

Логвиненко, Ю. В.  Інформаційно-комунікаційні технології в практиці управління освітніми закладами [Текст] / Ю. В. Логвиненко, В. О. Мазуренко, І. А. Медведєв // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 20–24.

Луговий, В.  Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи [Текст] / В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 51–59.

Мельниченко, А.  Використання соціологічної інформації в управлінні вищим навчальним закладом [Текст] / А. Мельниченко // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 19–27.

Москаленко, К. М.  Сучасні підходи до управління вищим навчальним закладом [Текст] / К. М. Москаленко // Магістр : [збірник наукових праць молодих учених], 12 травня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 139–143.

Надольний, І.  Аналіз лідерських компонентів структурної ієрархії керівників підрозділів у вищій школі [Текст] / І. Надольний // Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів : монографія / Національна АПН України, Ін-т вищої освіти ; [авт. кол.: В. Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л. Горбунова та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – С. 279–293.

Насько, Н. А.  Дихотомія бізнесової моделі та моделі колегіального управління в університетах [Текст] / Н. А. Насько // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції», (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 148–149.

Пасько, Н.  Вчені ради: структура та їх роль в управлінні університетами Австралії [Текст] / Н. Пасько // Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Київ, 11 червня 2015 р. / Національна академія педагогічних наук України, Ін-т педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 198–200.

Полякова, Г. А.  Керівництво розвитком освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті інтеграційних процесів [Текст] / Г. А. Полякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 251–254.

Полякова, Г. А.  Сутність управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу [Текст] / Г. А. Полякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 336–339.

Радул, О. С.  Історія управління в європейських університетах [Текст] / О. С. Радул // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи : збірник тез науково-практичної конференції / МОН України, НАПН України ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; [упоряд.: Х. Калагурка, О. Ковалишин, Н. Король]. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2016. – С. 69–70.

Сбруєв, М. Г.  Завдання та управлінські механізми науково-інноваційної діяльності сучасного університету [Текст] / М. Г. Сбруєв // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 119–121.

Сергієнко, Є.  Смислові аспекти управління сучасним університетом [Текст] / Є. Сергієнко // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 78–83.

Смолінська, О.  Інноваційне управління у вищій педагогічній освіті з урахуванням співвідношення категорій організаційної культури та ґендеру [Текст] / О. Смолінська // Освіта і управління. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 33–41.

Співаковський, О. В.  Інноваційні методи управління інформаційними активами вищого навчального закладу [Текст] / О. В. Співаковський, М. С. Львов, Г. М. Кравцов // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 3. – С. 3–7.

Чистякова, І.  Команда як організаційна форма колективного управління в контексті мережування вищих навчальних закладів [Текст] / І. Чистякова // Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Київ, 11 червня 2015 р. / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 237–239.

Чистякова, І. А.  Теорії та технології дистрибутивного лідерства в університетах та міжуніверситетських мережах [Текст] / І. А. Чистякова // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 461–480.

Шеремет, М.  Промоція та маркетинг: стратегії модернізації вищої школи [Текст] / М. Шеремет, Д. Супрун // Вища освіта України. – 2022. – № 1/2. – С. 51–56.

Яременко, Л.  Фінансування як функція управління вищою освітою [Текст] / Л. Яременко // Рідна школа. – 2010. – № 12. – С. 33–36.