Тенденції трансформації суспільства

 • Вашкевич, В. М.  Формування та розвиток історичної свідомості студентської молоді в Україні в період суспільних трансформацій (соціально-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис. … д-ра філософ. наук : 09.00.03 / В. М. Вашкевич ; Ін-т вищої освіти АПН України. – К., 2007. – 35 с.

***

 • Багдасарян, В. Э.  Параистория как признак общественной трансформации [Текст] / В. Э. Багдасарян // Преподавание истории в школе. – 2006. – № 9. – С. 4-11.
 • Балагура, О.  Суспільство і вища національна освіта у процесі трансформації [Текст] / О. Балагура // Вища школа. – 2013. – № 5. – С. 27-34.
 • Барановська, Н. П.  Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві [Текст] / Н. П. Барановська // Український історичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 123-142.
 • Гараніна, Г.  Соціальна трансформація та зміна ціннісних орієнтацій [Текст] / Г. Гараніна // Соціальна психологія. – 2009. – № 1 (33). – С. 54-59.
 • Головаха, Є.  Основні етапи і тенденції трансформації українського суспільства: від перебудови до “помаранчевої революції” [Текст] / Є. Головаха, Н. Паніна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 32-51.
 • Колечко, О.  Неповна сім’я на фоні трансформацій соціальних відносин у сучасному суспільстві [Текст] / О. Колечко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 276-278.
 • Курняк, О.  Демократизм політичної культури трансформаційного суспільства [Текст] / О. Курняк // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 67-71.
 • Левчишена, О.  Пріоритетність знань у трансформаційному суспільстві [Текст] / О. Левчишена // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13, № 4. – С. 51-59.
 • Лісовий, О.  Криза самоіндентифікації особистості в умовах соціальних трансформацій [Текст] / О. Лісовий // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 113-118.
 • Некрасова, І.  Дослідження ментальних трансформацій в умовах соціальної нестабільності [Текст] / І. Некрасова // Соціальна психологія. – 2009. – № 6 (38). – С. 54-68.
 • Барановська, Н. П.  Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві [Текст] / Н. П. Барановська // Український історичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 123-142.
 • Щербань, П. М.  Суспільні трансформації в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): реалізація стратегії залежної модернізації [Текст] / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 205-212.