SWOT-аналіз: стратегія застосування

SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Балабанова, І. В. Балабанова, А. В. Балабаниць та ін. ; за ред. Л. В. Балабанової. – 2-ге вид., виправ. і допов. – Київ : Знання, 2005. – 301 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

***

Бабенко, К. Є.  SWOT-аналіз території як передумова формування стратегічного бачення її економічного розвитку [Текст] / К. Є. Бабенко // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 126–130.

Заставецька, Л. Б.  Застосування SWOT-аналізу для вивчення передумов розвитку туризму в регіоні [Текст] : [Тернопільська область] / Л. Б. Заставецька, Т. Б. Заставецький // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2–3 квітня 2015 р. / МОН України, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного ун-ту ; Український держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та ін. ; [гол. ред. С. М. Неділько ; редкол.: О. А. Любінцева, О. В. Колотуха, А. В. Залевський та ін.]. – Кіровоград : [КЛА НАУ], 2015. – С. 25–29.

Мяус, А. О.  Використання SWOT-аналізу для розробки ідеї туристичного продукту [Текст] / А. О. Мяус, М. Ю. Троян, В. Ю. Школа // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 24–25 листопада 2022 р., м. Суми / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. Ю. Кудріна, В. В. Божкова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], [2023]. – С. 87–89.

Приступа, Є.  Система підготовки спортивно-масових заходів у спорті для всіх [Текст] / Є. Приступа, Л. Чеховська, Р. Турка // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 2 (28). – С. 69–77.

Романюк, О.  SWOT-аналіз як основа стратегічного управління бібліотечною діяльністю [Текст] / О. Романюк // Бібліотечна планета. – 2016. – № 1. – С. 23–26.

Модель стратегічного планування [Текст] : [спецкурс “Перспективне та поточне планування; українсько-канадський проєкт” Децентралізація управління професійним навчанням в Україні”] / Д. Харві [та ін.] // Підручник для директора. – 2006. – № 10. – С. 4–36.