Сутність соціальної акції, флешмобу, соціальної реклами в соціально-педагогічній діяльності

 • Волошко, Г. В.  Методичні рекомендації щодо створення соціально-педагогічної реклами [Текст] : метод. рекомендації до вивчення навчального курсу “Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах” / Г. В. Волошко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 74 с.
 • Владимирська, Г. О.  Реклама [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський. – Київ : Кондор, 2006. – 332 с.
 • Стрелковська, А. Л.  Соціально-педагогічні умови формування позитивно спрямованої поведінки молоді засобами соціальної реклами [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук / А. Л. Стрелковська ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 21 с.

***

 • Волошко, Г. В.  Використання соціально-педагогічної реклами у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до превентивного виховання учнівської молоді [Текст] / Г. В. Волошко // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 25–44.
 • Волошко, Г. В.  Соціально-педагогічна реклама як засіб превентивного виховання [Текст] / Г. В. Волошко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11-12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка, Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 190–191.
 • Волошко, Г. В.  Формування прогностичних умінь майбутніх соціальних педагогів засобами соціально-педагогічної реклами [Текст] / Г. В. Волошко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 279–280.
 • Гліщук, В.  Соціальна реклама на уроках – майбутнє виховного процесу [Текст] / В. Гліщук // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 25–26.
 • Глумова, Е. П.  Ролики социальной рекламы в обучении иностранным языкам [Текст] / Е. П. Глумова, Е. Д. Клюева // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 11. – С. 43–45.
 • Горбачова, Ю. М.  Створення ефективної соціальної реклами для молоді [Текст] / Ю. М. Горбачова // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 195–197.
 • Дрозд, А.  Социальная реклама в Украине [Текст] : оценка развития проблем / А. Дрозд, А. Массорова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 2. – С. 10–14.
 • Запесоцкий, Ю. А.  Современная реклама как институт социально-культурной динамики [Текст] / Ю. А. Запесоцкий // Вопросы философии. – 2013. – № 3. – С. 33–38.
 • Кальченко, Л. В.  Тема профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності в соціальній рекламі [Текст] / Л. В. Кальченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 2. – С. 53–57 ; № 4. – С. 16–20.
 • Клочко, О. О.  Флешмоб як інноваційна технологія профілактики адиктивної поведінки [Текст] / О. О. Клочко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 225–228.
 • Кратінов, М. С.  Психолого-педагогічні особливості й можливості реклами як засобу соціально-педагогічного впливу [Текст] / М. С. Кратінов, В. О. Кратінова, Н. Б. Ларіонова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 2. – С. 4–9.
 • Маркова, Н. В.  Соціальна реклама як допоміжний засіб у формуванні гендерної культури особистості [Текст] / Н. В. Маркова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 2. – С. 66–71.
 • Рыбникова, Н. В.  Интерактивные социальные акции в решении проблем профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков [Текст] : [анализ статистических данных] / Н. В. Рыбникова, И. В. Соболева // Социальная работа. – 2013. – № 4. – С. 35–37.
 • Толмачова, С. В.  Реклама глазами молодёжи [Текст] / С. В. Толмачова, Л. В. Генин // СОЦИС. – 2007. – № 4. – С. 56–60.
 • Яхненко, І. В.  Маски страху і смерті в соціальній рекламі: заклик до самознищення [Текст] / І. В. Яхненко // Актуальні питання сучасної науки і права : збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів (16 квітня 2011 р.) / М-во внутрішніх справ України, Харківськ. нац. ун-т внутрішніх справ, Сумська філія, Наукове т-во студентів Сумської філії ХНУ внутрішніх справ та ін. ; [редкол.: С. С. Лукаш, В. А. Василенко, Т. Г. Геращенко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 339–342.