Методи обробки економічної інформації

 1. Воронкова, В. Г.  Соціально-економічне прогнозування [Текст] : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. Г. Воронкова. – Київ : ВД «Професіонал», 2004. – 284 с.
 2. Загорна, Т. О.  Економічна діагностика [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. О. Загорна ; МОН України ; Макіївський економічно-гуманітарний інститут. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 399 с.
 3. Наконечний, С. І.  Економетрія [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко. – Київ : КНЕУ, 2001. – 192 с.
 4. Кузьмичов, А. І.  Економетрія. Моделювання засобами MS Excel [Текст] : навчальний посібник / А. І. Кузьмичов, М. Г. Медведєв. – Київ : Ліра-К, 2011. – 211 с.
 5. Макаренко, Т. І.  Моделювання та прогнозування у маркетингу [Текст] : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т. І. Макаренко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 154 с.
 6. Максімова, В. Ф.  Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Ф. Максімова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 189 с.
 7. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці [Текст] : монографія : у 2 ч. Ч. 2 / за ред. д-ра економ. наук, проф. А. О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 255 с.
 8. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці [Текст] : монографія : у 2 ч. Ч. 1 / за ред. д-ра економ. наук, проф. А.О.Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 231 с.
 9. Черняк, О. І.  Системи обробки економічної інформації [Текст] : підручник / О. І. Черняк, А. В. Ставицький, Г. О. Чорноус. – Київ : Знання, 2006. – 447 с. – (Вища освіта XXI століття).

***

 1. Гудзь, О. Є.  Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами [Текст] / О. Є. Гудзь // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 2. – С. 4–12.
 2. Морозов, О.  Відображення поточних і прогнозних параметрів економіко-господарської діяльності підприємства [Текст] / О. Морозов // Економіст. – 2018. – № 3. – С. 39–45.