Сучасна іншомовна освіта та компетентність в умовах глобалізації та інформатизації суспільства

 • Борецька, Е. Г.  Методика формування іншомовної компетентності у читанні [Текст] / Е. Г. Борецька // Іноземні мови. – 2012. – № 3. – С. 18–27.
 • Борисова, Е. Н.  Модель формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущих педагогов-музыкантов [Текст] / Е. Н. Борисова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 9. – С. 16–18.
 • Буренко, В.  Стратегічні напрями розвитку сучасної іншомовної освіти [Текст] / В. Буренко, В. Редько // Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 28–33.
 • Ванівська, О. І.  Стратегічна іншомовна компетентність як предмет лінгвометодичних досліджень: навчально-діяльнісний підхід [Текст] / О. І. Ванівська // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 7. – С. 51–52.
 • Грегоращук, Ю. В.  Дослідження формування іншомовної комунікативної компетенції [Текст] / Ю. В. Грегоращук // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 6. – С. 59–61.
 • Кікіна, Н.  Навчання професійному іншомовному спілкуванню студентів у технічних університетах США за кредитно-модульною системою [Текст] / Н. Кікіна // Вища школа. – 2012. – № 7. – С. 65–71.
 • Колесникова, А. А.  Этапы развития профориентационной компетенции в системе иноязычного филологического образования [Текст] / А. А. Колесникова // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 11. – С. 8–14.
 • Корнілова, Н.  Спільна творча праця учнів та вчителів над формуванням іншомовної комунікативної компетенції [Текст] : [англійська мова] / Н. Корнілова // Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С. 11–13.
 • Котенко, О.  Сутність комбінованого навчання у змісті іншомовної методичної підготовки вчителів початкової школи [Текст] / О. Котенко // Вища школа. – 2016. – № 11/12. – С. 43–53.
 • Майєр, Н. В.  Принципи методики самостійного оволодіння іншомовним діловим писемним спілкуванням з використанням дистанційних технологій [Текст] / Н. В. Майєр // Іноземні мови. – 2012. – № 1. – С. 22–25.
 • Мельник, Є. Ю.  Вправи для розвитку іншомовних мовленнєвих умінь студентів у сфері культурознавчого туризму [Текст] : [на заняттях з французької мови] / Є. Ю. Мельник // Іноземні мови. – 2013. – № 2. – С. 59–63.
 • Ніколаєва, С. Ю.  Міжкультурна іншомовна освіта в Україні: ключові проблеми [Текст] / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2016. – № 2. – С. 3–9.
 • Петрова, А.  Особливості формування іншомовної компетентності студентів у вищому навчальному закладі [Текст] / А. Петрова // Рідна школа. – 2012. – № 6. – С. 48–52.
 • Петько, Л.  Впровадження української національної ідеї в процес іншомовної освіти майбутніх педагогів [Текст] / Л. Петько // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 68–74.
 • Погорелов, Г. В.  Школьное краеведение как компонент иноязычного образования [Текст] / Г. В. Погорелов // Иностранные языки в школе. – 2012. – № 6. – С. 60–65.
 • Редько, В.  Забезпечення наступності іншомовної освіти в системі “старша школа – ВНЗ”: зацікавлений погляд на проблему [Текст] / В. Редько, О. Пасічник // Рідна школа. – 2013. – № 11. – С. 21–30.
 • Роман, С. В.  Професійно орієнтована іншомовна комунікативна компетентність майбутніх учителів іноземної мови як предмет формування в курсі практики усного та писемного мовлення [Текст] / С. В. Роман // Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 39–45.
 • Руснак, Д. А.  Мультимедійний репортаж як засіб формування іншомовної медіакомпетентності у студентів мовних спеціальностей [Текст] / Д. А. Руснак // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 45–49.
 • Скляренко, Н. К.  Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів іншомовного письма в аспекті компетентнісного підходу [Текст] / Н. К. Скляренко, О. М. Устименко // Іноземні мови. – 2013. – № 3. – С. 3–18.
 • Спіцин, Є. С.  Організація іншомовної освіти в КНР [Текст] / Є. С. Спіцин, О. В. Маркачова // Іноземні мови. – 2005. – № 3. – С. 52–59.
 • Гупал, М. О.  Формування іншомовної комунікативної компетентності в студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст] / М. О. Гупал // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 221–227.
 • Канюк, О.  Іншомовна компетентність майбутніх соціальних працівників як компонент змісту професійної підготовки [Текст] / О. Канюк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 8. – С. 249–254.
 • Кисельова, Г. І.  Про індивідуалізацію навчання іншомовної мовленнєвої діяльності шляхом урахування сенсорно-перцептивних переваг особистості [Текст] / Г. І. Кисельова, Н. О. Тубол // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 2]. – С. 255–262.
 • Кузнецова, О. Ю.  Іншомовна освіта в контексті Європейського відкритого освітнього простору [Текст] / О. Ю. Кузнецова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 75–77.
 • Кузнецова, О. Ю.  Питання іншомовної освіти в контексті інтеграційного розвитку вищої освіти у Європі [Текст] / О. Ю. Кузнецова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 10–19.
 • Мединська, С. І.  Теоретичні засади та методичні аспекти іншомовної підготовки викладачів-предметників ВНЗ до подальшої участі в міжнародних проектах в умовах інноваційного розвитку освітнього простору [Текст] / С. І. Мединська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 405–413.
 • Можаровська, О. Е.  Використання технології веб-квесту в іншомовній підготовці [Текст] / О. Е. Можаровська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 236–244.
 • Пілюгіна, Т. В.  Ретроспективний аналіз становлення іншомовної освіти майбутніх працівників фіскальної служби у світовій практиці [Текст] / Т. В. Пілюгіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 41–47.
 • Разенкова, Н. В.  Розвиток іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей у самоосвітній діяльності [Текст] / Н. В. Разенкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 3 (37). – С. 175–184.
 • Ставицька, І. В.  Іншомовна компетентність: місце дефініції у термінологічному полі сучасних наукових суджень [Текст] / І. В. Ставицька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 280–286.
 • Халемендик, Ю. С.  Методологічні підходи до розвитку іншомовної професійної компетентності викладачів і науковців університетів [Текст] / Ю. С. Халемендик // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 151–154.
 • Черняхович, О. С.  Змістові та структурні особливості готовності до професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців з комп’ютерної та програмної інженерії [Текст] : (теоретичний аспект) / О. С. Черняхович // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 346–353.
 • Шеверун, Н. В.  Іншомовна освіта в загальноосвітніх навчальних закладах Польщі [Текст] / Н. В. Шеверун // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 71–72.
 • Шумський, О. Л.  Педагогічна технологія формування професійної іншомовної комунікативної компетентності курсантів ВНЗ МВС України [Текст] / О. Л. Шумський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 187–193
 • Устименко, О. М.  Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу [Текст] / О. М. Устименко // Іноземні мови. – 2013. – № 2. – С. 3–12. – Поч. № 1.
 • Хоменко, О.  Іншомовна підготовка як невід’ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства [Текст] / О. Хоменко // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 55–61.
 • Черниш, В. В.  Інформаційно-комунікаційні засоби формування та удосконалення іншомовної компетентності у навчальних закладах різного типу [Текст] / В. В. Черниш // Іноземні мови. – 2012. – № 3. – С. 8–17.
 • Шеверун, Н.  До проблеми змісту іншомовної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі [Текст] / Н. Шеверун // Рідна школа. – 2010. – № 11. – С. 75–78.
 • Шульгун, М. Е.  Формування у студентів іншомовної компетенції в читанні на матеріалах німецькомовних історико-правових текстів [Текст] / М. Е. Шульгун // Іноземні мови. – 2012. – № 3. – С. 42–44.
 • Шумейко, Н. В.  Законодавче забезпечення процесу іншомовної підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини [Текст] / Н. В. Шумейко // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 6. – С. 44–47.