Студентське самоврядування: форми управлінської компетентності під час навчання у закладах вищої освіти

Мокляк, В. М.  Студентське самоврядування в історії розвитку вищої школи України (XIX – початок XX століття) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В. М. Мокляк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавськ. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – 20 с.

Підвищення ролі органів студентського самоврядування в житті навчального закладу, регіону та в Україні в цілому [Текст] : Всеукраїнський форум лідерів студентського самоврядування : інформаційний посібник для молоді / [редкол.: Д. Котул, О. Титарчук]. – Київ : [Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Союз молоді регіонів України»], 2005. – 40 с.

Потопа, К. Л.  Соціально-педагогічні умови організації студентського самоврядування у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 / К. Л. Потопа ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 21 с.

Студентське самоврядування в Україні [Текст]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2004. – 59 с. – (Молоді автори; Вип.6).

***

Авраменко, Ю.  Взаємодія адміністрації університету, студентського самоврядування та педагогічного колективу з розвитку лідерських якостей у студентської молоді [Текст] / Ю. Авраменко // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 16–17 травня 2016 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Ю. А. Бондаренко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 71–74.

Арнаутов, М. В.  Соціально-педагогічна діяльність студентського самоврядування у вищому навчальному закладі [Текст] / М. В. Арнаутов // Сучасна молодь : крок у майбутнє : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України, Сумська обл. держ. адміністрація ; [редкол. випуску : В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 150–154.

Барбінова, А. В.  Студентське самоврядування як чинник формування майбутнього вчителя [Текст] / А. В. Барбінова, Н. О. Коновал // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVIII Каришинські читання : міжнародна науково-практична конференція, (26–27 травня 2011 р., м. Полтава) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін.; [редкол.: М. І. Степаненко, Р. А. Сітарчук, В. І. Лагно та ін.]. – Полтава : [Астрая], 2011. – С. 99–100.

Бєлік, Т. А.  Таксономія цілей навчання як запорука належної організації та діяльності органів студентського самоврядування [Текст] / Т. А. Бєлік, Н. Г. Пугачова, І. В. Ільїнова // Управління школою. – 2018. – № 13-15. – С. 64–66.

Бобіль, Д.  Місце і роль студентського самоврядування в системі університетської економічної освіти [Текст] / Д. Бобіль, С. Ляліков // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 105–116.

Богданова, Н.  Естетичний чинник у структурі студентського самоврядування [Текст] / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 65–70.

Габрук, З.  Роль студентського самоврядування. [Текст] / З. Габрук // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2007. – № 4 (19). – С. 62–63.

Гніпа, Д. О.  Сучасні проблеми організації діяльності студентського самоврядування [Текст] / Д. О. Гніпа, О. А. Поцулко // Філософія культури: мова – раціональність – освіта : третя Всеукраїнська науково-практична конференція, 20 квітня 2012 р. : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький ін-т залізничого транспорту ; Донецький національний технічний ун-т та ін. ; [редкол.: В. І. Поддубняк, В. М. Александровська, Г. В. Гребеньков та ін. ; під наук. ред. П. Г. Давидова]. – Донецьк : [ДонІЗТ], 2012. – С. 141–143.

Данченко, І. О.  Співуправління як фактор розвитку соціальної активності студентів у вищих навчальних закладах [Текст] / І. О. Данченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 364–374.

Дмитренко, Ю. С.  Роль системи студентського самоврядування в адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища [Текст] / Ю. С. Дмитренко // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 9. – С. 16–19.

Кірічок, Д. О.  Роль студентського самоврядування у виховній роботі ВНЗ [Текст] / Д. О. Кірічок // Збірник наукових праць : у 2-х ч. / [уклад. І. М. Чередник ; за заг. ред. В. В. Бугаєнка]. – Суми : СумДПУ, 2004. – Ч.1 : Педагогіка та методика навчання і виховання : (за результатами конкурсу студентських наукових робіт 2004 р.). – С. 107–110.

Корж-Усенко, Л. В.  Розвиток учнівського і студентського самоврядування: досвід А. Макаренка і попередників [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнародна науково-практична конференція, 15–16 березня 2018 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Н. П. Дічек та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 217–221.

Кращенко, Ю.  Концептуальні засади розвитку студентського самоврядування в Україні [Текст] / Ю. Кращенко, А. Ігнатович // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 117–126.

Кращенко, Ю.  Протиріччя розвитку студентського самоврядування [Текст] / Ю. Кращенко // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 117–123.

Кращенко, Ю. П.  Дослідження передумов адаптації студентів-переселенців до університетського середовища [Текст] / Ю. П. Кращенко, Г. Ю. Сорокіна // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 9. – С. 43–46.

Курило, В. С.  Проблеми студентського самоврядування у вимірі соціальної педагогіки [Текст] : [соціальна педагогіка і соціалізація особистості у вимірі Болонського процесу] / В. С. Курило, С. В. Савченко // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2005. – № 4. – С. 4–10.

Овсяннікова, А. В.  Ідеї А. Макаренка в сучасних моделях студентського самоврядування [Текст] / А. В. Овсяннікова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 139–146.

Потова, К.  Студентське самоврядування як умова соціалізації молоді [Текст] / К. Потова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 42–45.

Пушкар, Н. М.  Адаптація студентів-першокурсників до навчального процесу у ВНЗ як обов’язкова функція органів студентського самоврядування та адміністрації [Текст] / Н. М. Пушкар // Магістр : матеріали науково-практичної конференції «Наукові пошуки молодих вчених», 14 травня 2015 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: М. О. Лазарєв, Т. М. Максименко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 168–172.

Рябенко, М. І.  Роль органів студентського самоврядування в розвитку сучасної університетської освіти [Текст] / М. І. Рябенко // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи : збірник тез науково-практичної конференції / МОН України, НАПН України ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; [упоряд.: Х. Калагурка, О. Ковалишин, Н. Король]. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2016. – С. 76–77.

Саркісян, М.  Розвиток студентського самоврядування в контексті КНЕУ [Текст] / М. Саркісян, О. Чабанюк // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 76–85.

Сіроштан, А. М.  Специфіка взаємодії системи: адміністрація університету – студентське самоврядування – педагогічний колектив [Текст] / А. М. Сіроштан // Університет А. С. Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 26–27 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Сумський державний ун-т та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 86–89.

Ткаченко, А. В.  Модель адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування [Текст] / А. В. Ткаченко, О. В. Гурська // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 9. – С. 11–15.

Україна.  Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування [Текст] : закон від 19.01.10 р., № 1798-VI / Україна // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9, 5 березня. – С. 264–267.

Улановська, А.  Залучення студентства до управління у вищій освіті: інституційний вимір дослідження [Текст] / А. Улановська // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 16–17 травня 2016 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Ю. А. Бондаренко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 94–97.

Улановська, А. С.  Інноваційні підходи в сфері залучення студентства до управління вищою школою: наднаціональний вимір [Текст] : [в європейському освітньому просторі] / А. С. Улановська // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 440–461.

Уманська, Т.  Студентське самоврядування: сутність і сучасне правове забезпечення [Текст] / Т. Уманська // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 30–34.

Хоменко, В. О.  Особливості організації студентського самоврядування в контексті ідей А. С. Макаренка [Текст] / В. О. Хоменко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11-12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка, Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 182–184.

Цина, В.  Студентське самоврядування ХХІ століття: хто дерегує оркестром? [Текст] / В. Цина // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : міжнародна науково-практична конференція, XVI Каришинські читання : збірник наукових праць / [за заг. ред. М. В. Гриньової]. – Полтава : [Астрая], 2009. – С. 46–48.

Чибісова, Н.  Студентське самоврядування [Текст] : спосіб модернізації сучасного ВНЗ / Н. Чибісова // Освіта. – 2016. – № 33, 10 серпня. – С. 5.

Чибісова, Н. Г.  Самоврядування студентів як умова становлення їхньої громадянської свідомості [Текст] / Н. Г. Чибісова // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 3. – С. 42–47.

Чубар, В.  Нормативно-правові основи студентського самоврядування [Текст] / В. Чубар // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 16–17 травня 2016 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Ю. А. Бондаренко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 98–101.

Шебаніц, Ф. Ф.  Вища освіта та оновлений статус органів студентського самоврядування [Текст] / Ф. Ф. Шебаніц // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 356–358.

Шупик, Є.  Студентське самоврядування як форма соціального виховання майбутніх фахівців [Текст] / Є. Шупик // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 20–21 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 64–66.

Щодо виборів до органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах [Текст] : лист від 21.10.15 р., № 1/9-498 / Україна. МОН // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 12. – С. 85–88.

Щодо погодження рішень органами студентського самоврядування [Текст] : лист від 21.10.15 р., № 1/9-495 / Україна. МОН // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 12. – С. 79–81.

Щодо фінансування органів студентського самоврядування [Текст] : лист від 21.10.15 р., № 1/9-496 / Україна. МОН // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 12. – С. 82–83.