Становлення та розвиток жіночої освіти у XIX-XX ст.

  • Єршова, Л. М.  Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець ХVIII – поч. ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук / Л. М. Єршова ; Інститут педагогіки. – К., 2002. – 20 с.
  • Женское лицо старого города [Текст] : больница святой Зинаиды, “пансион благородных девиц”, “синяя гимназия”, Воскресенская церковь / подготовила статью Л. Гриневич // Ваш шанс. – 2012. – № 10, 7-14 марта. – С. 27 А.
  • Ільченко, О.  Благодійниця княгиня Варвара Рєпніна – подвижниця жіночої освіти на Полтавщині [Текст] / О. Ільченко // Рідна школа. – 2010. – № 6. – С. 54-58.
  • Ільченко, О. Ю.  Досвід розвитку жіночої освіти на Полтавщині: роль княгині-благодійниці Варвари Рєпніної [Текст] : (1778–1864 рр.) / О. Ю. Ільченко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8. – С. 45-49.
  • Колесникова, В. Л.  Женщина духовного сословия в системе народного образования ХІХ – начала ХХ в. [Текст] / В. Л. Колесникова // Вопросы истории. – 2007. – № 12. – С. 142-145.
  • Литвиненко, О. М.  Жіноча середня освіта в Херсонській губернії (кінець XIX – початок XX століття) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / О. М. Литвиненко ; Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 21 с.
  • Нагачевська, З. І.  Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі Західної України ( II половина XIX ст. – 1939 р.) [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / З. І. Нагачевська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 40 с.
  • Сухенко, Т. В.  Жіноча середня освіта в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. … / Т. В. Сухенко. – К., 2001. – 20 с.
  • Фроликова, Е. Н.  Профессиональное образование женщин во Франции (XIX в.) [Текст] : сравнительная педагогика / Е. Н. Фроликова // Педагогика. – 2011. – № 10. – С. 78-81.
  • Чуткий, А.  Професура університету св. Володимира і вища жіноча освіта у Києві (друга половина ХІХ – ХХ ст.) [Текст] / А. Чуткий // Історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 87-92.