Становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів та психологів

Варава, Л. А.  Формування професійної ідентичності як чинник конкурентоспроможності майбутнього фахівця [Текст] / Л. А. Варава // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 331–332.

Дружиніна, І. А.  Особливості розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів в умовах вузівської підготовки [Текст] / І. А. Дружиніна // Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (11–12 квітня 2006 р.) / МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи МОНУ і АПН ; Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та ін. ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, В. Ф. Живодьор, Л. М. Коробка та ін.]. – Суми : [Нота бене], 2006. – С. 32–34.

Зливков, В. Л.  Розробка концепції становлення професійної ідентичності у контексті цивілізаційних викликів сучасності: проблеми і перспективи [Текст] / В. Л. Зливков // Становлення ідентичності фахівця : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 1–37.

Коваленко, Н.  Професійна ідентичність майбутніх учителів в умовах глобальних викликів [Текст] / Н. Коваленко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 234–236.

Конет, І. М.  Особливості професійної ідентифікації на етапі навчання у ВНЗ [Текст] : (на матеріалі дослідження студентів фізико-математичного факультету) / І. М. Конет, Л. А. Онуфрієва // Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 червня 2010 р., Львів – Кам’янець-Подільський / МОН України, Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; Кам’янець-Подільський національний ун-т ім. І. Огієнка та ін. ; [редкол.: С. Д. Максименко, В. Й. Бочелюк, В. О. Васютинський та ін.]. – [Кам’янець-Подільський] : [Аксіома], [2010]. – С. 85–88.

Линенко, А. Ф.  Професійна ідентичність як педагогічна проблема [Текст] / А. Ф. Линенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Асоціація університетів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 81–82.

Мараховська, Н. В.  Створення акмеологічного портфоліо як способу формування професійної ідентичності майбутніх учителів іноземної мови [Текст] / Н. В. Мараховська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 390–398.

Павлюх, В. В.  Ідентичність та її сутність у контексті професіоналізму практичного психолога [Текст] / В. В. Павлюх // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2018. – № 8. – С. 2–6.

Павлюх, В. В.  Розвиток професійної ідентичності психотренінговими засобами [Текст] / В. В. Павлюх // Методології та технології практичної психології в системі вищої освіти : Друга Міжнародна науково-практична конференція : тези доповідей / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управління, Кафедра практичної психології та психотерапії ; [редкол.: В. Б. Євтух, Н. І. Пов’якель, І. С. Булах та ін.]. – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2009. – С. 137–140.

Паршук, С. М.  Педагогічна комунікація як складова професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи [Текст] / С. М. Паршук, Н. С. Круглова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 318–325.

Паршук, С. М.  Педагогічна комунікація як складова професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи [Текст] / С. М. Паршук, Н. С. Круглова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 251–253.

Савчук, З.  Психологічні особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації [Текст] / З. Савчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 175–184.

Суходубова, Г. Д.  Професійне самовизначення та формування професійної ідентичності майбутніх психологів [Текст] / Г. Д. Суходубова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [pедкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 139–140.

Хомутиннікова, Н. Н.  Особливості становлення професійної ідентичності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах оновлення системи дошкільної освіти [Текст] / Н. Н. Хомутиннікова // Становлення ідентичності фахівця : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 164–195.