Спортсмени: психологічні та фізіологічні особливості організму

1.          Адаптація організму спортсмена до природно-географічних чинників [Текст] / Л. М. Медведєва [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини : XIV Міжнародна науково-практична конференція : збірник наукових праць / МОН України, АН вищої школи України, Миколаївський національний ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та спорту, Каф. медико-біологічних основ фізичного виховання ; [під ред. С. В. Гетманцева]. – Миколаїв : [МНУ ім. В. О. Сухомлинського], [2014]. – Вип. 14. – С. 42–44.

2.         Бірюк, С. В.  Використання вітамінів антиоксидантної дії при регулярних заняттях спорту [Текст] / С. В. Бірюк, В. В. Бірюк // Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини : XIV Міжнародна науково-практична конференція : збірник наукових праць / МОН України, АН вищої школи України, Миколаївський національний ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та спорту, Каф. медико-біологічних основ фізичного виховання ; [під ред. С. В. Гетманцева]. – Миколаїв : [МНУ ім. В. О. Сухомлинського], [2014]. – Вип. 14. – С. 6–9.

3.         Босько, В. М.  Комплексна система засобів відновлення працездатності плавців масових розрядів [Текст] / В. М. Босько, Л. І. Прокопова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю університету та 30-річчю Інституту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 136–139.

4.         Бурла, А.  Відновлення і підвищення працездатності під час підготовки юних лижників-гонщиків і біатлоністів [Текст] / А. Бурла, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю університету та 30-річчю Інституту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 148–151.

5.         Бурла, А.  Сучасні уявлення про використання засобів відновлення і підвищення працездатності у юних спортсменів [Текст] / А. Бурла, А. Бурла, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обласної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 197–202.

6.         Вдосконалення спеціальної розминки та психорегулюючих засобів у стрільбі з луку [Текст] / М. В. Шишкін [та ін.] // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 381–385.

7.         Головачов, М.  Особливості психомоторних реакцій у спортсменів-інвалідів [Текст] / М. Головачов, К. Бондаренко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 1. – С. 263–267.

8.         Гудим, С. В.  Засоби відновлення у навчально-тренувальному процесі спортсменів-легкоатлетів [Текст] / С. В. Гудим, М. П. Гудим // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 308–312.

9.         Гужва, О. І.  Вплив імунокорекції на абсолютну та відносну кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин у периферійній крові спортсменів різного рівня підготовки (К. М. С., М. С.) ігрових видів спорту [Текст] / О. І. Гужва // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 16-17 листопада 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державний заклад “Луганський національний ун-т ім. Т. Шевченка” та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, І. О. Калиниченко та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 116–117.

10.      Гуштурова, И. В.  Оценка регуляции сердечного ритма и центральной гемодинамики у легкоатлетов-средневиков в соревновательном периоде [Текст] / И. В. Гуштурова, К. Г. Гаврилов // Освіта і здоров’я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (27–28 березня 2014 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т проблем виховання НАПН України та ін. ; [редакційна рада: І. О. Калиниченко, О. О. Єжова, О. І. Іванова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 63–70.

11.      Дурманенко, М. Ю.  Розвиток та удосконалення вестибулярної стійкості юних акробатів [Текст] / М. Ю. Дурманенко, Д. І. Балашов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 423–427.

12.      Євстратов, П. І.  Динаміка показників тонусу м’язів у спортсменів високого класу з пауерліфтінгу в умовах спортивного тренування і змагань [Текст] / П. І. Євстратов, В. Г. Савка, Ю. Г. Циба // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 254–257.

13.      Єжова, О. О.  Моторна та сенсорна асиметрія мозку у спортсменів-єдиноборців [Текст] / О. О. Єжова // Біологічні науки : збірник наукових праць / Мін-во освіти України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; ред. кол.: Н. І. Дегтярьова (відп. ред.), Ю. А. Злобін, М. І. Стеблянко та ін. – Суми : СумДПУ, 1999. – С. 93–97.

14.      Колосова, Е.  Электронейромиографическая характеристика высококвалифицированных спортсменов-биатлонистов различных гендерных групп [Текст] / Е. Колосова, Т. Халявка // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2015. – № 3. – С. 225–229.

15.      Коробейников, Г. В.  Психоэмоциональное состояние и стрессоустойчивость у элитных борцов [Текст] / Г. В. Коробейников, Л. Г. Коробейникова, В. С. Мищекно // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського національного університету ім. Т. Шевченка та 120-річчю від дня народження А. І. Ємченка, (7–9 жовтня 2014 року, м. Київ) : тези доповідей / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, Н. Є. Нурищенко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 79.

16.      Кривцова, О. Я.  Психофізіологічні особливості спортсменів різних спортивних спеціалізацій [Текст] / О. Я. Кривцова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 265–266.

17.      Луговська, О.  Особливості психоемоційного стану спортсменів-інвалідів [Текст] / О. Луговська, К. Бондаренко, М. Головачов // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2014. – №1. – С. 214–217.

18.      Мизніков, Є.  Функціональний стан дихальної системи спортсменів-інвалідів з наслідками дитячого церебрального паралічу [Текст] / Є. Мизніков, С. Овчаренко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2015. – № 1. – С. 142–146.

19.      Мищук, Д.  Структура взаимосвязей между психофизиологическими показателями диагональных нападающих в классическом волейболе [Текст] / Д. Мищук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 2. – С. 90–94.

20.      Особенности адаптации сердечно-сосудистой системы у спортсменов в свете синергетики [Текст] / В. Скрипник [и др.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – №3. – С. 126–130.

21.      Особливості сенсомоторних реакцій спортсменів різних спортивних спеціалізацій [Текст] / Л. Вовканич [та ін.] // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2015. – № 2 (20). – С. 17–24.

22.      Особливості функціонального стану серцево-судинної системи спортсменів-інвалідів [Текст] / С. Афанасьєв [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 1. – С. 241–245.

23.      Пенчук, А.  Удосконалення психофізіологічних якостей орієнтувальників на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / А. Пенчук, Л. Вовканич // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 1 (27). – С. 45–54.

24.      Скиба, О. О.  Індивідуально-типологічні особливості адаптації серцево-судинної системи спортсменів до змагальних навантажень [Текст] / О. О. Скиба // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 190–191.

25.      Смирновський, С.  Психофізіологічні характеристики висококваліфікованих фехтувальників, які використовують зброю з гладким руків’ям [Текст] / С. Смирновський // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 1 (27). – С. 55–60.

26.      Супрунович, В.  Оцінка біоенергетичного метаболізму та нейродинамічних функцій у спортсменів футбольної команди [Текст] / В. Супрунович // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2015. – № 3. – С. 293–296.

27.      Функціональна асиметрія мозку у спортсменів високої кваліфікації [Текст] / Л. Г. Коробейникова [та ін.] // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського національного університету ім. Т. Шевченка та 120-річчю від дня народження А. І. Ємченка, (7–9 жовтня 2014 року, м. Київ) : тези доповідей / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, Н. Є. Нурищенко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 80.

28.      Ховрич, О. Л.  Особливості застосування ароматерапії у відновленні фізичної і психічної працездатності спортсменів-футболістів [Текст] / О. Л. Ховрич, Т. В. Бугаєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 140–144.

29.      Хорошуха, М.  Визначення PWC170 у спортсменів та осіб, які не займаються спортом, за допомогою специфічних навантажень (методом power-ергометрії) [Текст] : присвячується пам’яті Віктора Львовича Карпмана / М. Хорошуха // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 3 (77). – С. 153–167.