Спеціальні події в соціокультурній діяльності та їх види

  • Бочелюк, В. Й.  Дозвіллєзнавство [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 207 с.
  • Swot-аналіз – основа формування маркетингових стратегій [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Балабанова, І. В. Балабанова, А. В. Балабаниць та ін. ; за ред. Л. В. Балабанової. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 301 с.
  • Василенко, В. А.  Ситуаційний менеджмент [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. А. Василенко, В. І. Шостка. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 284 с.
  • Савченко, А. Б.  Искусство управления ситуацией: опыт Востока и Запада [Текст] : учебно-практическое пособие / А. Б. Савченко. – Москва : Маркет ДС, 2006. – 266 с.
  • Шендеровський, К. С.  Менеджмент у соціальній роботі [Текст] / К. С. Шендеровський. – Київ : Главник, 2007. – 207 с.

***

  • Козенко, В. В.  Методи менеджменту соціальної роботи [Текст] / В. В. Козенко // Магістр : матеріали науково-практичної конференції «Наукові пошуки молодих вчених», (14 травня 2013 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 89-94.
  • Санникова, Н.  Идеи социального менеджмента в теории и практике А. С. Макаренко [Текст] / Н. Санникова // Социальная педагогика. – 2006. – № 2. – С. 39-46.
  • Саннікова, Н.  Технології соціального менеджменту в соціально-педагогічній теорії і практиці А. С. Макаренка [Текст] / Н. Саннікова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 3. – С. 76-82.
  • Чуракова, О.  Сутність менеджменту соціальної роботи [Текст] / О. Чуракова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 4. – С. 4-10.
  • Щербина, А. М.  Соціокультурні регулятиви людської діяльності в сучасних технологіях масової комунікації [Текст] / А. М. Щербина // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відповідальний редактор А. А. Сбруєва ; ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 85.