Соціокультурний аспект підготовки майбутнього фахівця у вищій школі

 • Волошина, О. В.  Соціокультурний компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук – 13.00.04 / О. В. Волошина ; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2007. – 22 с.
 • Колодько, Т. М.  Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук – 13.00.04 / Т. М. Колодько ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2005. – 20 с.
 • Похресник, А. К.  Соціокультурні орієнтації студентської молоді трансформаційного суспільства: сутність та динаміка [Текст] : (на матеріалі життєтворчості сучасного українського студентства) : автореф. дис. … канд. філософ. наук / А. К. Похресник. – Київ, 2002. – 16 с.

***

 • Безвін, Ю. Г.  Система вправ для формування соціокультурної компетентності у майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проекту [Текст] / Ю. Г. Безвін // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 36–41.
 • Іваній, І. В.  Соціокультурна компетентність фахівця фізичного виховання [Текст] / І. В. Іваній, М. О. Чернігов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 111–116.
 • Келембет, Р.  Формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з англійської мови [Текст] / Р. Келембет, О. Пейчева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 239–245.
 • Кухарчук, І. О.  Текстоцентричний підхід до формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя-словесника [Текст] / І. О. Кухарчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 286–295.
 • Кушнір, І. М.  Методологічні засади формування соціокультурної компетентності іноземних студентів [Текст] : [навчання російської мови як іноземної] / І. М. Кушнір // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 362–368.
 • Лукашевич, М.  Проблема цілісного сприйняття особистості студента у контексті соціокультурного середовища ВНЗ [Текст] : соціально-філософський аспект / М. Лукашевич, В. Рябченко // Філософія освіти. – 2006. – № 3 (5). – С. 259–265.
 • Огієнко, О. І.  Соціокультурна компетентність у професійній підготовці майбутнього фахівця [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 368–375.
 • Павленко, Т. Г.  Контроль та оцінювання соціокультурної компетенції студентів [Текст] / Т. Г. Павленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 49–50.
 • Палінчак, В.  Роль формування соціокультурної компетенції студента у процесі викладання іноземної мови [Текст] / В. Палінчак // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези II-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 25 квітня 2014 року, м. Дрогобич / Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка ; ДВНЗ «Ужгородський національний університет» ін. ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 128–129.
 • Ткаченко, Н. М.  Особливості реалізації соціокультурного підходу до навчання іноземних мов у вищий школі [Текст] / Н. М. Ткаченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 255–262.
 • Цінько, С.  Підготовка студентів-філологів до реалізації соціокультурної змістової лінії з використанням ІКТ [Текст] / С. Цінько, А. Жаровська // Дивослово. – 2016. – № 10. – С. 17–19.
 • Червінська, І. Б.  Соціокультурний концепт підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності [Текст] / І. Б. Червінська // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : [колективна] монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [наукові редактори: А. А. Сбруєва, О. В. Лобова, С. М. Кондратюк, А. П. Колишкіна]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – С. 572–587.