Соціальний супровід багатодітної сім’ї

 • Капська, А. Й.  Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / А. Й. Капська, І. В. Пєша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціальної роботи та управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 231 с.
 • Кравчило, Я. О.  Організація соціально-педагогічної роботи з багатодітними сім’ями в умовах загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : магістерська робота / Я. О. Кравчило. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 156 с.
 • Романовська, Д. Д.  Технології роботи з батьками [Текст] / Д. Д. Романовська. – Київ : Главник, 2007. – 127 с. – (Серія “Бібліотечка соціального працівника”).
 • Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закладів / А. Й. Капська [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2010. – 303 с.
 • Тюптя, Л. Т.  Соціальна робота: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова ; Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. – 2-ге вид, переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2008. – 574 с.
 • Шевців, З. М.  Основи соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / З. М. Шевців. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 246 с.

***

 • Войцях, Т.  Сім’я та її соціально-педагогічний супровід [Текст] : з досвіду роботи / Т. Войцях // Соціальний педагог. – 2013. – № 12, грудень. – С. 4-11.
 • Каткова, Т.  Соціально-педагогічний супровід проблемних родин [Текст] : система роботи / Т. Каткова // Соціальний педагог. – 2011. – № 4, квітень. – С. 35-40.
 • Комарова, Н. М.  Соціальний супровід прийомної сім’ї [Текст] / Н. М. Комарова, І. В. Пєша // Соціальний працівник. – 2006. – № 12, червень. – С. 5-14.
 • Кутнякова, І. С.  Сім’я як об’єкт соціально-педагогічного впливу [Текст] / І. С. Кутнякова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 4. – С. 60-65.
 • [Моделі соціальної роботи з різними типами сімей][Текст]. 2 : Багатодітна сім’я // Соціальна робота в Україні : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ, 2004. – С. 108.
 • Опанасюк, Г.  Соціальний патронаж сімей [Текст] : модель роботи соціального педагога / Г. Опанасюк, Т. Козакова // Соціальний педагог. – 2010. – № 11, листопад. – С. 40-45.